Demanti za N1 i Beta Press

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS se na osnovu članova 83. i 84. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/2014 i 58/2015), obratila Novinskoj agenciji Beta i televiziji N1, u vezi sa neistinitim i netačnim tvrdnjama i informacijama koje su iznete u tim medijim u proteklim danima prema organizaciji OFPS, od strane Maje Pavlović, predstavnice TV Kanala 9 iz Novog Sada, i Koalicije medijskih i novinarskih udruženja.

Kao što je poznato, organizacija OFPS na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima prikuplja naknadu za svoje nosioce prava na ime emitovanja fonograma i na njima zabeleženih interpretacija. Tarifa na osnovu koje se određuje visina naknade za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, određena je sporazumno, zajedno sa udruženjem emitera-Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija-ANEM, na način i u proceduri propisanoj Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Konkretno, organizacija OFPS i Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora-PI su sa ANEM-om dana 21.02.2014. godine zaključile Sporazum o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija. Sporazum je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 25/2014 dana 01.03.2014. godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 09.03.2014. godine, od kada se i primenjuje, i to jednako, ravnopravno i bezuslovno prema svim emiterima, koji imaju zakonsku obavezu da regulišu svoje obaveze prema našoj organizaciji.

Netačne su i neistinite tvrdnje Maje Pavlović, predstavnice TV Kanala 9 iz Novog Sada, i Koalicije medijskih i novinarskih udruženja da organizacija OFPS favorizuje i ne pokreće sudske postupke protiv emitera koji duguju organizaciji OFPS i bliski su Srpskoj naprednoj stranci-SNS, imajući u vidu da organizacija OFPS redovno pokreće sudske postupke protiv svih emitera koji ne plaćaju naknadu, bez obzira na to o kojim emiterima je reč.

Onim emiterima koji blagovremeno ne izmire svoju naknadu, organizacija OFPS prvo upućuje ponude da zaključe sporazume o izmirivanju dugovanja. Organizacija OFPS, u slučaju da emiteri ne izmire dug na taj način, šalje opomene pred pokretanje sudskog postupka, pa, ukoliko emiteri ni tada ne izmirie dug, pokreće sudske postupke. Kao što smo rekli, organizacija OFPS postupa tako u svakom pojedinačnom slučaju, bez obzira na to o kojim emiterima je reč. Organizacija OFPS je u više navrata pozivala TV Kanal 9 iz Novog Sada, kao i druge određene emitere koji imaju svoja dospela dugovanja prema našoj organizaciji, da zaključe sporazume i da dobrovoljno izmire svoja dospela dugovanja prema organizaciji OFPS. Organizacija OFPS je bila prinuđena da pokrene sudske postupke protiv TV Kanala 9, kao i drugih određenih emitera koji se nisu odazivali na pozive za sklapanje sporazuma za regulisanje svojih dospelih obaveza, kao što to čini u svim slučajevima kada ne može da naplati svoja potraživanja.

Organizacija OFPS je nezavisno, neprofitno, apolitičko i samostalno udruženje nosilaca prava, osnovano kako bi u ime i za račun nosilaca prava prikupljalo naknadu za iskorišćavanje fonograma.

Kao jako važno, napominjemo da je TV Kanal 9 iz Novog Sada pred Ustavnim sudom pokrenuo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija. Međutim, Ustavni sud je Zaključkom broj IUo 283/15 od dana 02.12.2016. godine odbacio ovu inicijativu. Takođe, Ustavni sud je i drugi put Zaključkom broj IU 296/16 od dana 20.12.2017. godine odbacio ponovo podnetu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, tako da su netačni navodi Maje Pavlović, predstavnice TV Kanala 9 iz Novog Sada, da nije dobijen odgovor Ustavnog suda.

S tim u vezi, organizacija OFPS je zahtevala od Novinske agencije Beta i televizije N1 da, u skladu sa članovima 83. i 84. Zakona o javnom informisanju i medijima objave naš odgovor u kome tvrdimo da je informacija izneta od strane Maje Pavlović, predstavnice TV Kanala 9 iz Novog Sada, i Koalicije medijskih i novinarskih udruženja neistinita i netačna, kao i da objave ispravku te informacije kao neistinite i netačne.