Reemitovanje

Kablovski reemiter je dužan da dostavi izveštaj o broju domaćinstava/priključaka, kao i popis radio i TV kanala koje reemituje do 15. u mesecu za prethodni mesec.