Uputstvo za OFPS Portal za PMU - Emitere

U nastavku teksta sledi opšte Uputstvo za dostavljanje popisa emitovanih fonograma –košuljica elektronskim putem od strane Pružalaca medijskih usluga – emitera (u daljem tekstuPMU), putem aplikacije pod nazivom Portal za PMU – Emitere (u daljem tekstu: Portal).

Portalu je moguće pristupitu preko browser-a na ovom linku.

Funkcionalnost Portala Vam omogućava sledeće:

  • Unos košuljica
  • Pretragu košuljica

Košuljice se dostavljaju svakodnevno, ili najmanje jedanput mesečno a najkasnije poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec.

Za pristup Portalu neophodno je imati korisnički nalog, koji otvara OFPS na osnovu poštom dostavljenog Formulara za korisničku registraciju PMU. Formular možete preuzeti na ovom linku.

Kako bi PMU mogao da uspešno upload-uje muzičku košuljicu neophodno je da pripremi Excel fajl, isključivo u formi kako je propisano Pravilnikom o prijavi emitovanih fonograma i tabeli koju preuzimate sa sledećeg linka.

Prilikom unosa Excel fajla neophodno je voditi računa o ispravnosti istog, iz razloga što sama aplikacija vrši proveru podataka koji se upload-uju na sledeći način:

OBAVEZNA polja:

  1. Datum – datum emitovanja mora biti tačno u onoj godini i mesecu za koju se unosi košuljica
  2. Ime interpretatora – u  koju se unosi pun naziv interpretatora (primer: potrebno je uneti Zdravko Čolić, nikako Z.Čolić) uključujući  i gostovanja (featuring tj. feat.).
  3. Naziv fonograma – u koju se unosi naziv emitovanog fonograma. Podsećamo Vas da studijska verzija određenog fonograma nije isto što  i “uživo” verzija. Iz tog razloga Vas molimo da ukoliko emitujete takve fonograme, u ovoj koloni uz naziv fonograma, obavezno u nastavku navedete i određeni karakter koji precizno određuje taj fonogram (na primer:  uživo, live,  remiks i sl.) 
  4. Trajanje fonograma – Ovaj podatak možete izraziti na tri načina: samo u sekundama, u formatu mm:ss(minuti:sekunde) i u formatu hh:mm:ss(sati:minuti:sekunde)
  5. Napomene – koje predstavlja polje gde unosite  informacije ukoliko se fonogram emituje u reklamama, foršpanima, podlogama za emisiju, špicama, džinglovima, kao kulisna muzika, zvučne pozadine

Da biste pristupili aplikaciji potrebno je da unesete svoje korisničko ime i lozinku.

Nakon uspešne prijave se otvara početna strana.

U zaglavlju svake strane u levom uglu stoji ikonica OFPS-a koja vas vraća na početnu stranu.

Lozinku možete promeniti klikom na korisničko ime. Potrebno je uneti važeću lozinku, novu lozinku i potvrdu nove lozinke:

Na početnoj strani možete videti svoje učitane košuljice i njihov status, kao i prijaviti novu košuljicu.

Ako nemate nijednu učitanu košuljicu, imaćete samo opciju da dodate novu. Novu košuljicu dodajete klikom na dugme +Prijavi novu košuljicu i tada Vam se otvara sledeća strana

Potrebno je uneti mesec i godinu za koje se košuljica podnosi. Košuljice se mogu učitavati za period koji je najviše jedan kalendarski mesec. Košuljice sa datumima iz dva meseca neće biti prihvatljive. Ako učitavate košuljice za kraći period od celog meseca, aplikacija će iz Vašeg Excel fajla uzeti najmanji i najveći datum i prikazati ih kao period za koji se podnosi košuljica.

Košuljica se unosi klikom na dugme Browse… i odabirom Excel fajla sa računara. Klikom na dugme Odustani vraćate se na početnu stranu. Klikom na dugme Sačuvaj pokreće se obrada koja proverava ispravnost fajla i otvara se nova strana na kojoj možete videti pregled po stavkama košuljice. Svaka košuljica ima tri statusa: prihvatljiva, potvrđena i prihvaćena.

Košuljica je prihvatljiva ako ispunjava minimalne tehničke uslove.

Samo prihvatljive košuljice mogu biti potvrđene. Kada je košuljica prihvatljiva i nemate izmena, potrebno je da je potvrdite klikom na dugme Potvrdi. Potvrđene košuljice se ne mogu menjati i samo potvrđene košuljice se smatraju predatim OFPS-u:

Košuljica je prihvaćena kada je validirana od strane službe OFPS-a.

Ako košuljica nije prihvatljiva pisaće broj neispravnih stavki i da nije prihvatljiva. Moći ćete da pregledate sve stavke ili samo neispravne. Za svaki neispravan red Excel tabele će stajati razlog zbog koga nije ispravan. Neispravne stavke je potrebno prepraviti u Excelu, tom prilikom izmeniti naziv fajla u bar jednom karakteru i ponovo učitati celu košuljicu klikom na Ponovo učitaj košuljicu.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na telefon 011 404 9090 i 404 9091, opcija 3 ili putem elektronske pošte na adresu kosuljice@ofps.org.rs

Obaveštenje

U nastavku teksta sledi opšte Uputstvo za dostavljanje popisa emitovanih fonograma –košuljica elektronskim putem od strane Pružalaca medijskih usluga – emitera (u daljem tekstu: PMU), putem aplikacije pod nazivom Portal za PMU – Emitere (u daljem tekstu: Portal), u skladu sa važećim Pravilnikom o prijavi emitovanih fonograma od strane pružalaca medijskih usluga.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti elektronskom poštom ili telefonom na brojeve koji su objavljeni na internet stranici organizacije, i to svakog radnog dana od 8 do 16 časova.

Emitovanje (Radio i TV stanice)

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima, pružaoci medijskih usluga su dužni da:

–  obaveštavaju organizaciju o nazivu predmeta zaštite, učestalosti i obimu iskorišćavanja, kao i o drugim okolnostima koje su relevantne za obračun naknade, u roku od 15 dana od dana početka korišćenja predmeta zaštite, na način i u formi određenoj opštim aktima organizacije.

–  jednom mesečno dostavljaju popis emitovanih predmeta zaštite organizacijama čije predmete zaštite iskorišćavaju na način i u formi određenoj opštim aktima organizacije.

U skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Pravilnikom o prijavi emitovanih fonograma, nepotpune i nepravilno popunjene košuljice koje PMU dostave, neće biti uzete u obzir i smatraće se da nisu ispunili svoju zakonsku obavezu.

Dokumenti