devojka_slusalice

Organizacija proizvođača
fonograma Srbije

slusalice_mic

Organizacija OFPS kolektivno ostvaruje prava proizvođača
fonograma u Srbiji

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima organizacija OFPS ima ovlašćenje da deluje za račun svih domaćih i inostranih nosilaca prava proizvođača fonograma.

Najčešća pitanja

Članom 127. stav 1. Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Službeni glasnik RS”, broj 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 Odluka US RS, 90/18 Odluka US RS i 66/19) propisano je da proizvođač izdatog fonograma ima pravo na naknadu za emitovanje i reemitovanje fonograma, javno saopštavanje fonograma i javno saopštavanje fonograma koji se emituje. U skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i dozvolom Zavoda za intelektualnu svojinu, organizacija OFPS ostvaruje sledeća imovinska prava proizvođača fonograma:

1) pravo na naknadu za emitovanje i reemitovanje fonograma;

2) pravo na naknadu za javno saopštavanje fonograma;

3) pravo na naknadu za javno saopštavanje fonograma koji se emituje.

U skladu sa članom 187. Zakona, korisnici fonograma su dužni:

1) da od organizacije pribave prava za iskorišćavanje predmeta zaštite pre početka korišćenja predmeta zaštite.

2) da obaveštavaju organizaciju o nazivu predmeta zaštite, učestalosti i obimu iskorišćavanja, kao i o drugim okolnostima koje su relevantne za obračun naknade koja se prema tarifi plaća.

Podaci iz prethodnog stava dostavljaju se organizaciji u roku od 15 dana od dana početka korišćenja predmeta zaštite, na način i u formi određenoj opštim aktima organizacije.

3) Korisnici koji su na osnovu ovog zakona ovlašćeni da iskorišćavaju predmete zaštite bez dozvole nosioca prava a uz obavezu plaćanja naknade, dostavljaju podatke jedanput mesečno na način i u formi određenoj opštim aktima organizacije.

4) Organizacije za radiodifuziju su dužne da jednom mesečno dostavljaju popis emitovanih predmeta zaštite organizacijama čije predmete zaštite iskorišćavaju na način i u formi određenoj opštim aktima organizacije.

5) da ovlašćenim licima organizacije, u toku kontrole iskorišćavanja predmeta zaštite, omoguće uvid u dokumentaciju i podatke relevantne za obračun naknade koja se prema tarifi plaća.

Za obaveze korisnika solidarno odgovaraju: lice koje koristi predmet zaštite, vlasnik, držalac i zakupac prostora u kojem je predmet zaštite korišćen, kao i organizator aktivnosti u kojoj je došlo do korišćenja predmeta zaštite.

U slučaju spora između organizacije i korisnika oko visine naknade, korisnik je dužan da plaća organizaciji iznos predviđen prethodno važećom tarifom, do pravosnažnog okončanja spora. Ako se sporni iznos odnosi na tarifni stav koji nije postojao u prethodno važećoj tarifi, korisnik je dužan da plaća organizaciji iznos predviđen novom tarifom u poseban fond koji se ne raspodeljuje nosiocima prava, do pravosnažnog okončanja spora.

Prihod koji je u vidu naknada prikupljen od emitovanja, reemitovanja, javnog saopštavanja fonograma, javnog saopštavanja fonograma koji se emituje, kao i od posebne naknade, na osnovu usvojene Tarife, organizacija OFPS  raspodeljuje nosiocima prava na osnovu kriterijuma utvrđenih Planom raspodele.

Ne! Plaćanje naknade za javno saopštavanje fonograma je zakonska a ne ugovorna obaveza. Svako lice koje saopštava muziku dužno je da za to plati naknadu. Eventualni ugovor zaključen sa organizacijom proizvođača fonograma ne predstavlja pravni osnov plaćanja već vid evidencije korisnika kojim se regulišu način plaćanja, eventualne benificije za korisnika kao i drugi međusobni odnosi.