Zakoni

Uredbe

Odluke Ustavnog suda

Pristup informacijama od javnog značaja

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva. Članom 3. ovog Zakona propisano je da je organ javne vlasti: državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, kao i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja; pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu državni organ. 

Članom 154. Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Službeni glasnik RS”, broj 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 Odluka US RS, 90/18 Odluka US RS i 66/19) propisano je da organizaciju za kolektivno ostvarivanje srodnih prava osnivaju nosioci srodnih prava. Članom 161. stav 1. Zakona o autorskom i srodnim pravima propisano je da organizacija stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar u koji se upisuju udruženja u skladu sa zakonom koji uređuje pravni položaj udruženja. Članom 179. Zakona o autorskom i srodnim pravima propisano je da se na organizaciju shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje pravni položaj udruženja, ako Zakonom o autorskom i srodnim pravima nije drukčije određeno. 

Članom 2. stav 1. Zakona o udruženjima (“Službeni glasnik RS”, broj 51/2009, 99/2011 – drugi zakon, 99/2011 – drugi zakon i 44/2018 – drugi zakon) propisano je da je udruženje dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

Organizacija OFPS je udruženje privatnopravnih subjekata, proizvođača fonograma, odnosno nosilaca prava proizvođača fonograma, koji su se udružili radi efikasnog kolektivnog ostvarivanja srodnih prava proizvođača fonograma. Dakle, organizacija OFPS nije organ javne vlasti i na nju se ne primenjuju odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.