Učlanjenje

Članovi Organizacije OFPS su proizvođači fonograma i nosioci prava proizvođača fonograma, pravna i fizička lica, sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koja dostave repertoar izdatih fonograma Organizaciji i koji ovlaste Organizaciju da u svoje ime, a za njihov račun vrši kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma i nosilaca prava proizvođača fonograma.

Proizvođač fonograma je fizičko ili pravno lice u čijoj je organizaciji i čijim je sredstvima fonogram načinjen i koji snosi odgovornost za prvo snimanje zvuka, odnosno niza zvukova.

Nosilac prava proizvođača fonograma je fizičko ili pravno lice sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, koje je zakonitim pravnim poslom steklo prava proizvođača fonograma.

Podaci koje je svaki proizvođač fonograma dužan da dostavi pri podnošenju zahteva za članstvo su:

-puno poslovno ime proizvođača fonograma, ime zakonskog zastupnika, odnosno ime lica ovlašćenog za zastupanje;

-sedište za pravno lice ili adresa prebivališta za fizičko lice;

-matični broj za pravna lica ili JMBG za fizička lica;

-PIB za pravna lica ili broj lične karte za fizička lica;

-izvod iz APR-a (ili overenu kopiju) sa podacima iz registra važećim u trenutku podnošenja zahteva;

-OP obrazac za pravna lica;

-identifikacioni podaci (broj telefona, faksa, mejl adresa i sl.).

Za sve ostale informacije o članstvu i učlanjenju, obratite se:

Sektor za obradu fonograma
Aleksandar Radisavljević
e-mail: alex.r@ofps.org.rs