Poziv za prijavu repertoara za 2020. godinu

Obaveštavamo članove i nosioce prava da je rok za prijavu fonograma i rok za dostavlјanje dokaza za ranije prijavlјene fonograme, gde su nosioci prava dostavili kao dokaze o posedovanju prava samo overene izjave svedoka, sa predviđenog roka 15.03.2021. godine, produžen do dana 30.03.2021. godine, odnosno za 15 dana, kako bi nosioci prava koji do 30.03.2021. godine prijave fonograme i dostave dokaze o vlasništvu mogli da učestvuju u raspodeli za 2020. godinu.

 

Članom 4. stav 8. Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma propisano da je svaki nosilac prava, da bi učestvovao u raspodeli za određenu godinu, dužan da prijavi fonograme Organizaciji proizvođača fonograma Srbije-OFPS najkasnije do 15.03. naredne godine. Dakle, da biste, za one fonograme koje prethodno niste prijavili organizaciji OFPS, mogli da učestvujete u raspodeli prikupljene naknade tokom 2020. godine, potrebno je da iste prijavite najkasnije do 15.03.2021. godine.