POLITIKA PRIVATNOSTI

Uvod

Organizacija proizvođača fonograma Srbije (OFPS), sa sedištem u Beogradu, ul. Dečanska br. 14, matični broj: 17210740, PIB: 100161448, čiji je zakonski zastupnik Nikola Vilotić, direktor (u daljem tekstu: OFPS ili Rukovalac) obradu podataka o ličnosti shvata vrlo ozbiljno i odlučan je u nameri da postigne celovitu usklađenost sa svim pravnim obavezama s tim u vezi, uključujući ali ne ograničavajući se samo na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL).

Ova Politika sadrži detaljan prikaz aktivnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje organizuje i sprovodi OFPS kao Rukovalac, ali i sve informacije od značaja za lica čiji se podaci obrađuju.

OSNOVNI PODACI O OFPS-U

Organizacija proizvođača fonograma Srbije – OFPS je organizacija za kolektivno ostvarivanje srodnih prava proizvođača fonograma osnovana u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019) i Zakona o udruženjima (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon), koja svoju delatnost obavlјa na osnovu rešenja Zavoda za intelektualnu svojinu.

U skladu sa Zakonom, proizvođači fonograma imaju pravo na naknadu za emitovanje i reemitovanje fonograma, javno saopštavanje fonograma i javno saopštavanje fonograma koji se emituje, a svako ko javno saopštava, reemituje ili emituje fonograme (muziku) dužan je da za to plati naknadu proizvođaču fonograma. Radi bolje zaštite sopstvenih prava, proizvođači fonograma u Srbiji osnovali su organizaciju koja će zastupati njihove interese, a to smo mi – organizacija OFPS.

Naš zadatak je kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma i prikupljanje naknada za korišćenje fonograma koja se zatim raspodeljuje proizvođačima fonograma.

OFPS prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti svojih zaposlenih, ali i podatke o ličnosti drugih lica, kandidata za posao, članova, zastupnika i saradnika OFPS-a.

Osim toga, OFPS prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti koji mogu biti sadržani u  video zapisu nadzornih kamera poslovnih prostorija.

OFPS u delovima koji slede daje detaljan prikaz koje vrste podataka o ličnosti obrađuje, kategorije lica na koje se podaci odnose, pravni osnov i svrhu obrade, kao i prava lica na koje se podaci odnose.

Značenje pojedinih izraza

Za potrebe ove Politike pojedini izrazi imaju sledeće značenje:

 • Podatak o ličnosti podrazumeva svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet pomoću takvog podatka određen ili odrediv;
 • Lice na koje se podaci odnose podrazumeva fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;
 • Rukovalac podrazumeva OFPS, budući da on određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti;
 • Obrađivač obuhvata fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u ime Rukovaoca;
 • Obrada podataka o ličnosti predstavlja svaku radnju koja se vrši sa podacima o ličnosti kao što su prikupljanje, prosleđivanje, čuvanje ali i ostale radnje korišćenja podataka o ličnosti (u daljem tekstu: obrada);
 • Poverenik podrazumeva Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svi ostali izrazi koji nisu izričito obuhvaćeni ovim delom ali se pominju u Politici imaju isto značenje kao u ZZPL. U slučaju razlikovanja u značenju izraza definisanih ovom Politikom i ZZPL, zakonske definicije će imati jaču snagu.

Načela obrade podataka o ličnosti

Rukovalac je dužan da poštuje sva načela obrade podataka o ličnosti propisana u ZZPL, odnosno:

 • Svaka obrada mora biti zakonita, pravična i transparentna (zakonitost, pravičnost i transparentnost), što, između ostalog, podrazumeva i sledeće:
 • svaka obrada je zasnovana na odgovarajućem pravnom osnovu za obradu (zavisno od svrhe obrade i kategorije lica čiji se podaci obrađuju),
 • Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti na pošten i pravičan način, odnosno način kojim se poštuju prava lica čiji se podaci obrađuju ali i obaveze propisane ZZPL,
 • sva lica čiji se podaci obrađuju su prethodno potpuno obaveštena o svim značajnim aspektima obrade na jednostavnom i razumljivom jeziku, kao i da je ova Politika objavljena i dostupna svim licima čiji se podaci obrađuju. Rukovalac je uvek spreman da pruži sve informacije koje su od značaja za lice čiji se podaci obrađuju;
 • Podaci o ličnosti se prikupljaju i obrađuju za konkretnu, precizno određenu svrhu, koja je opravdana i zakonita (jasna vezanost obrade za svrhu);
 • Podaci o ličnosti  se obrađuju samo u meri u kojoj je to neophodno da se konkretna svrha ostvari (minimizacija obrade u kontekstu svrhe);
 • Prikupljeni podaci o ličnosti koji se obrađuju moraju biti tačni (onako kako su pribavljeni od lica čiji se podaci obrađuju) i, ako je to neophodno, ažurirani (tačnost podataka);
 • Podaci o ličnosti se čuvaju samo u vremenskom periodu neophodnom da se konkretna svrha ostvari (ograničenje čuvanja podataka);
 • Obrada se sprovodi na takav način da obezbeđuje adekvatan stepen zaštite podataka, pre svega od neovlašćene i nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih organizacionih, kadrovskih i tehničkih mera (zaštita integriteta i poverljivosti podataka).

Vrste podataka o ličnosti i kategorije lica čiji se podaci obrađuju (kategorije lica na koje se podaci odnose)

Rukovalac, u zavisnosti od kategorije lica čiji se podaci obrađuju, obrađuje sledeće vrste podatka o ličnosti: 

 • Od zaposlenih (radno angažovanih), prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti koji su propisani domaćom regulativom kojom je rugilisana oblast radnog prava, među kojim je Zakon o radu, Zakon o evidencijama u oblasti rada i Zakon o obaveznom socijalnom osiguranju. Ova vrsta obrade neophodna je u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca u smislu čl. 12 st. 1 tačka 3) ZZPL;
 • Od kandidata za zaposlenje,  prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti koji se nalaze u CV, kao što su ime i prezime, kontakt podaci poput broja telefona, e-mail adrese itd. Ova vrsta obrada vrši se na osnovu informisanog pristanka lica čiji se podaci obrađuju u smislu čl. 12. st. 1 tačka 1) ZZPL ili na zahtev lica čiji se podaci obrađuju u smislu čl. 12 st. 1 tačka 2) istog zakona.
 • Od lica koja koriste neki vid usluge koje pruža OFPS  obrađuju se podaci o ličnosti koji su neophodni  za zaključenje ugovora. U predugovornoj fazi na zahtev lica čiji se podaci obrađuju, zatim podaci o ličnosti neophodni za ispunjenje ugovorne obaveze Rukovaoca (u fazi važenja ugovora) i podaci o ličnosti koji se po osnovu zakonskih propisa, čuvaju po isteku ugovornog odnosa (postugovorna faza.) Ova obrada neophodna je za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora u smislu čl. 12. st. 1 tačka 2) ZZPL, odnosno u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca u smislu čl. 12. st. 1 tačka 3) ZZPL;
 • Od lica kojа komuniciraju ili stupaju u kontakt sa OFPS-om, prikuplja i obrađuje ime i prezime I druge podatke koje lice na koje se podaci  odnose  podeli sa OFPS-om.  Pravni osnov za ovaj vid obrade podataka o ličnosti  je informisani pristanak lica čiji se podaci obrađuju u smislu člana 12 stav 1 tačka 1) ZZPL;

Od lica snimljenog video nadzorom, prikuplja i obrađuje fotografije i video  zapise na osnovu kojih se može identifikovati lice čiji se podaci obrađuju. Pravni osnov za ovaj vid obrade je legitimni interes Rukovaoca u smislu člana 12 stav 1 tačka 6) ZZPL.

Način obrade podataka o ličnosti i radnje obrade

Način prikupljanja podataka o ličnosti, kao i radnje obrade, zavise od određene svrhe za koju se podaci prikupljaju.

Najčešće se podaci priklupljaju direktno od lica na koje se odnose. Ako se podaci prikupljaju indirektno, ovakva obrada vrši se u skladu sa članom 24 ZZPL. OFPS obavlja sledeće radnje obrade: prikupljanje, beleženje, strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, upotreba,  brisanje, kao i druge radnje obrade koje su neophodne za ostvarivanje određene svrhe za koju su podaci prikupljaju.

Svrha obrade podataka o ličnosti

OFPS koristi podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • Ispunjavanje pravnih obaveza u meri u kojoj je to propisano (u vezi sa zaposlenima u OFPS-u);
 • Pripremanje, zaključivanje  i ispunjenje  ugovora (vezano za kandidate za zapošljavanje, članove OFPS-a, kao i sva druga lica koja zaključuju ugovore sa OFPS-om);
 • U svrhu fizičke zaštite poslovne imovine, poslovnog prostora i čuvanja sigurnog okruženja za zaposlene, na način da su zaštićena osnovna prava lica čiji se  podaci obrađuju (video nadzor);
 • Komunikacija sa licem čiji se podaci obrađuju  na njegov  zahtev    (lica koja na bilo koji način stupaju u kontakt sa OFPS-om,  putem e-pošte, poziva itd.);

Pravni osnov

OFPS prikuplja i obarđuje podatke o ličnosti samo pod uslovom da se takvo prikupljanje i obrada podataka zasniva na odgovarajućem pravnom osnovu. U zavisnosti od svrhe za koju se podaci prikupljaju i kategorije lica na koje se podaci odnose obrada podataka o ličnosti vrši se na osnovu:

 • Informisanog pristanka lica čiji se podaci obrađuju (član 12 stav 1 tačka 1 ZZPL), uz predhodno obaveštenje lica čiji se podaci obrađuju o svim bitnim aspektima obrade. Pristanak lica čiji se podaci obarđuju je dobrovoljan, izričit,  informisan i nedvosmislen i može se povući u bilo kom trenutku. Povlačenje dovodi do prekida bilo koje dalje radnje obrade, s tim da obrada podataka izvršena pre povlačenja saglasnosti smatra se zakonitom;
 • Poštovanja pravnih obaveza rukovaoca  (član 12 stav 1 tačka 3 ZZPL) OFPS obrađuje podatke o ličnosti u svrhu pridržavanja zakonom definisanih obaveza, isključivo u obimu potrebnom za ispunjenje tih obaveza, pod uslovom da  preduzme  sve neophodne mere kako bi pristup  podacima o ličnosti  bio omogućen samo ovlašćenim  licima  i državnim organima;
 • Izvršenja ugovora, tj.  za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora  (član 12 stav 1 tačka 2 ZZPL),  samo u  obimu  neophodnom za tu svrhu;
 • Zaštite legitimnog interesa OFPS-a ili legitimnog interesa  trećih lica (Član 12 stav 1 tačka 6 ZZPL) OFPS, samo izuzetno, obrađuje podatke o ličnosti radi ostvarivanja legitimnog interesa kao što je fizička zaštita poslovne imovine, poslovnog prostora i čuvanja sigurnog okruženja za zaposlene i sl., ali na način da su zaštićena osnovna prava lica čiji se  podaci obrađuju (video nadzor, identifikacija itd.).

Obrađivači, primaoci, korisnici podataka i ostala lica

Podaci o ličnosti koje OFPS prikuplja i obrađuje mogu biti podeljeni sa:

 • Nadležnim državnim organima;
 • Ugovornim partnerima;
 • Kompanijma za fizičko obezbeđenje;
 • Kompanijаma koje izrađuju softver za obradu podataka o ličnosti;
 • Kompanije koje održavaju informacione sisteme;
 • Drugim fizičkim i pravnim licima koja spadaju u kategoriju obrađivača podataka, primaoca podataka ili korisnika podataka, u skladu sa važećim zakonima i propisima;

Sva navedena lica su obavezna da implementiraju  mere zaštite podataka, u skladu sa važećim zakonima i uputstvima OFPS-a.

Neka od navedenih lica koja mogu imati pristup  podacima o ličnosti spadaju u kategoriju Obrađivača. Rukovalac  ima zaključene ugovore sa svim Obrađivačima  podataka o ličnosti u cilju poštovanja ZZPL. Rukovalac ostaje odgovoran za sve radnje obrade podataka koje su poverene obrađivačima.

Većinu radnji  obrade podataka sprovode obrađivači  koji  svoje poslovne aktivnosti obavljaju  na lokacijama u Srbiji. Međutim, neke od radnji obrade podataka mogu pružiti i obrađivači koji su inkorporirani i aktivni u EU ili trećim zemljama.

Transfer u takve zemlje se obavlja:

 • Na osnovu odluke o adekvatnosti za zemlje EU / EEA zemlje u skladu sa članom 64 ZZPL. Prekogranični transfer u ove zemlje je slobodan (bez prethodnog odobrenja Poverenika) u skladu sa članom 64 stav 2 ZZPL;
 • Na osnovu adekvatnih garancija u skladu sa članom 65 stav 2 tačka 2 ZZPL, tj. na osnovu sporazuma (Ugovori o prenosu podataka o ličnosti) koji uključuje standardne klauzule o zaštiti podataka koje donosi Poverenik.

Podaci o ličnosti mogu se podeliti sa državnim organima ako je to neophodno za ispunjenje pravnih obaveza OFPS-a, pod uslovom da je korišćenje  podataka o ličnosti od strane državnih organa ograničeno na minimum potreban za ispunjavanje konkretnih pravnih zahteva.

Prava lica na koje se podaci odnose

Licu na koje se podaci o ličnosti odnose zagarantovana su  sledeća prava:

 • Pravo na obaveštavanje o ličnim podacima koji se obrađuju (član 23 ZZPL);
 • Pravo pristupa podacima o ličnosti koji se obrađuju, pravo lica o čijim se podacima radi da podnese zahtev rukovaocu  o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i koja je svrha obrade.  U slučaju takvog zahteva, rukovalac je dužan da besplatno  dostavi kopiju podataka o ličnosti koji su predmet obrade u elektronskom obliku  (član 26 ZZPL);
 • Pravo na ispravku, pravo lica o čijim se podacima radi na ispravku njegovih/njenih netačnih ličnih podataka bez odlaganja (član 29 ZZPL);
 • Pravo na brisanje (pravo na zaborav), pravo lica o čijim se podacima radi da zahteva brisanje podataka o ličnosti ako su uslovi iz člana 30 ZZPL ispunjeni;
 • Pravo na ograničenje obrade, pravo lica o čijim se podacima radi da zahteva ograničenje obrade   ako su uslovi iz člana 31 ZZPL ispunjeni;
 • Pravo na prenosivost podataka, pravo lica o čijim se podacima radi da primi  njegove/njene podatke o ličnosti, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku kao i pravo da prenese podatke drugom rukovaocu (član 36. ZZPL);
 • Pravo na prigovor, pravo lica na koje se podaci odnose da u svakom trenutku može podnese prigovor na obradu  njegovih/njenih podataka o ličnosti u skladu sa članom 37 ZZPL;
 • Prava u vezi automatizovanog donošenja pojedinih odluka, uključujući profilisanje, pravo lica na koje se podaci odnose da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanjeu skladu sa članom 38. ZZPL;
 • Pravo na obaveštavanje lica o povredi podataka o ličnosti, pravo licada bude obavešteno o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih licau skladu sa članom 53 ZZPL;
 • Pravo na obraćanje Povereniku;
 • Ostala prava garantovana ZZPL.

Kontakt organa zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu  podataka o ličnosti

Bulevar Kralja Aleksandra 11120, Beograd, Srbija

office@poverenik.rs

Poverenik će pružiti licu na koje se podaci odnose sve bitne informacije koje se tiču njegovih prava propisanih ZZPL.

Mere zaštite podataka o ličnosti

Rukovalac ostvaruje najviše standarde u pogledu zaštite podataka o ličnosti, i shodno tome da primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi obezbedio zaštitu podataka o ličnosti od slučajnog, protivpravnog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, otuđenja, dvosmislenosti, pristupa, objavljivanja ili korišćenja uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće mere:

 • Mere tehničke zaštite;
 • Kontrola fizičkog pristupa sistemima gde su podaci o ličnosti pohranjeni;
 • Kontrola pristupa podacima;
 • Kontrola prenosa podataka;
 • Kontrola unosa podataka o ličnosti;
 • Kontrola dostupnosti podataka,
 • Ostale mere informacione bezbednosti;
 • Sve ostale mere neophodne za obezbeđivanje adekvatnog nivoa zaštite podataka o ličnosti.

Treća lica koja imaju pristup ili na drugi način obrađuju podatke o ličnosti, uključujući rukovaoce,  su takođe obavezna da postupaju u skladu sa navedenim  merama.

Rok čuvanja podataka

OFPS obrađuje podatke o ličnosti u vremenskom okviru koji je adekvatan za ispunjenje svrhe obrade podataka.

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti (DATA PROTECTION OFFICER)

Lice čiji se podaci obrađuju, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu Podataka o ličnosti, uključujući i način ostvarivanja prava i uvid u dokumente kojima se bliže reguliše način obrade podataka (interne politike OFPS-a, standardni ugovori sa obrađivačima i korisnicima i drugi dokumenti koji se tiču obrade podataka o ličnosti), može se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti na sledeću mail adresu: zpl@ofps.org.rs i/ili pisanim putem na adresu OFPS-a sa naznakom da je pošiljka za Lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti će na svaki upit Lica čiji se podaci obrađuju odgovoriti u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od samog upita, a najkasnije 30 dana od dana prijema upita. Izuzetno, navedeni rok se može produžiti za još 60 dana o čemu će Lice čiji se podaci obrađuju biti obavešteno.

Razno

Ova Politika poslednji put je izmenjena 26.12.2023. godine i dostupna je u poslovnim prostorijama OFPS-a, kao i na web sajtu https://www.ofps.org.rs/ . Ova Politika  povremeno može biti menjana i dopunjavana, s tim što to ne sme ni na koji način umanjiti nivo pravne zaštite lica na koje se podaci odnose. Lice na koje se podaci odnose biće obavešteno o svim bitnim izmenama ove Politike uobičajenim sredstvima.