Zašto prijava

Muzika je nečije vlasništvo. Ona postaje dostupna ljudima kada se snimi na nosač zvuka ili se putem interneta učini dostupnom javnosti. Da bi to bilo moguće neophodno je da neko uloži svoj trud i novac.

Korisnik je pravno ili fizičko lice koje na teritoriji Republike Srbije, obavljajući svoju registrovanu delatnost, javno koristi repertoar organizacije OFPS. Prema članu 187. Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Službeni glasnik RS”, broj 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 Odluka US RS, 90/18 Odluka US RS i 66/19), korisnici su dužni da obaveštavaju organizaciju o nazivu predmeta zaštite, učestalosti i obimu iskorišćavanja, kao i o drugim okolnostima koje su relevantne za obračun i raspodelu naknade koja se prema tarifi plaća. Takođe korisnici koji su na osnovu zakona ovlašćeni da iskorišćavaju predmete zaštite bez dozvole nosioca prava imaju obavezu plaćanja naknade.

Ukoliko koristite repertoar organizacije OFPS, odnosno puštate muziku u prostorima gde obavljate registrovanu delatnost, izvršite Vašu zakonsku obavezu i prijavite se.