Pitanja

Članom 127. stav 1. Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Službeni glasnik RS”, broj 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 Odluka US RS, 90/18 Odluka US RS i 66/19) propisano je da proizvođač izdatog fonograma ima pravo na naknadu za emitovanje i reemitovanje fonograma, javno saopštavanje fonograma i javno saopštavanje fonograma koji se emituje. U skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i dozvolom Zavoda za intelektualnu svojinu, organizacija OFPS ostvaruje sledeća imovinska prava proizvođača fonograma:

1) pravo na naknadu za emitovanje i reemitovanje fonograma;

2) pravo na naknadu za javno saopštavanje fonograma;

3) pravo na naknadu za javno saopštavanje fonograma koji se emituje.

Repertoar OFPS  čine izdati  fonogrami:

1) domaćih proizvođača fonograma i nosilaca srodnog prava proizvođača fonograma, članova OFPS, koji su ugovorom ustupili svoja prava OFPS, u skladu sa članom 153. Zakona;

2) proizvođača fonograma i nosilaca srodnog prava proizvođača fonograma, čija prava OFPS ostvaruje u skladu sa članom 180. stav 1. Zakona.

Prema načinu korišćenja repertoara – korisnici su razvrstani u sledeće kategorije:

1) emitovanje – obuhvata radio i TV stanice (analogne i digitalne) uključujući satelitske programe, kablovske radio i TV stanice, kao i simultano emitovanje preko telefona, interneta i sl. Korišćenje repertoara za emitovanje fonograma putem interneta ne obuhvata “download” koji je predmet posebnog ugovaranja između nosioca prava i korisnika;

2) reemitovanje – obuhvata korisnike koji koriste repertoar OFPS tako što vrše reemitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija u neizmenjenom obliku (kablovski operatori);

3) javno saopštavanje – obuhvata korisnike koji obavljajući svoju delatnost koriste repertoar u objektima i prostorima u kojima se obavlja ta delatnost (noćni klubovi, diskoteke, hoteli, restorani, tržni centri, sportske hale, stadioni, trgovine, prevozna sredstva, škole plesa, fitnes centri i dr.).

Obaveza plaćanja naknade za javno saopštavanje ne zavisi od načina korišćenja koje može biti direktno (korišćenjem uređaja za reprodukciju tonskih nosača) ili indirektno (korišćenjem radio i TV prijemnika i drugih uređaja za reprodukciju repertoara koji se emituje).

U skladu sa članom 187. Zakona o autorskom i srodnim pravima, korisnici fonograma su dužni:

1) da obaveštavaju organizaciju o nazivu predmeta zaštite, učestalosti i obimu iskorišćavanja, kao i o drugim okolnostima koje su relevantne za obračun naknade koja se prema tarifi plaća.

Podaci iz prethodnog stava dostavljaju se organizaciji u roku od 15 dana od dana početka korišćenja predmeta zaštite, na način i u formi određenoj opštim aktima organizacije.

2) korisnici koji su na osnovu zakona ovlašćeni da iskorišćavaju predmete zaštite bez dozvole nosioca prava a uz obavezu plaćanja naknade, dostavljaju podatke jedanput mesečno na način i u formi određenoj opštim aktima organizacije.

3) Organizacije za radiodifuziju su dužne da jednom mesečno dostavljaju popis emitovanih predmeta zaštite organizacijama čije predmete zaštite iskorišćavaju na način i u formi određenoj opštim aktima organizacije.

4) da ovlašćenim licima organizacije, u toku kontrole iskorišćavanja predmeta zaštite, omoguće uvid u dokumentaciju i podatke relevantne za obračun naknade koja se prema tarifi plaća.

Za obaveze korisnika solidarno odgovaraju: lice koje koristi predmet zaštite, vlasnik, držalac i zakupac prostora u kojem je predmet zaštite korišćen, kao i organizator aktivnosti u kojoj je došlo do korišćenja predmeta zaštite.

U slučaju spora između organizacije i korisnika oko visine naknade, korisnik je dužan da plaća organizaciji iznos predviđen prethodno važećom tarifom, do pravosnažnog okončanja spora. Ako se sporni iznos odnosi na tarifni stav koji nije postojao u prethodno važećoj tarifi, korisnik je dužan da plaća organizaciji iznos predviđen novom tarifom u poseban fond koji se ne raspodeljuje nosiocima prava, do pravosnažnog okončanja spora.

Naknada za korišćenje predmeta zaštite sa repertoara OFPS putem javnog saopštavanja fonograma i javnog saopštavanja fonograma koji se emituju, plaća se na mesečnom nivou, za svaki započeti mesec, nezavisno od obima iskorišćavanja

Prihod koji je u vidu naknada prikupljen od emitovanja, reemitovanja, javnog saopštavanja fonograma, javnog saopštavanja fonograma koji se emituje, kao i od posebne naknade, na osnovu usvojene Tarife, organizacija OFPS  raspodeljuje nosiocima prava na osnovu kriterijuma utvrđenih Planom raspodele.

Plej bek (playback) je korišćenje fonograma kao tonske osnove za nastup izvođača čija je interpretacija snimljena na fonogramu, uz moguću nadogradnju vokalnim i instrumentalnim izvođenjem uživo preko fonograma.

Prihod je ukupan prihod koji korisnik ostvari po svim osnovama (pretplata, sredstva dobijena iz budžeta republike ili lokalne samouprave, prodaja reklamnog vremena i prostora, prodaja ulaznica, konzumacija jela i pića, rezervacija, kao i prihod od sponzora, donatora i sl.) bez ikakvih umanjenja.

Trošak je zbir svih napravljenih troškova koje korisnik ima obavljajući delatnost u okviru koje koristi repertoar bez obzira da li su plaćeni.

Ugovor je sporazum koji zaključuju OFPS i korisnik o naknadi po osnovu emitovanja fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, o naknadi za reemitovanje fonograma I na njima zabeleženih interpretacija i o naknadi za javno saopštavanje fonograma, a kojima su bliže regulisani uslovi korišćenja repertoara, visina i način plaćanja naknade i prava i obaveze korisnika.

Ustupljeno pravo je neisključivo pravo na korišćenje fonograma u skladu sa odredbama ove tarife. Ustupljeno pravo ne sadrži u sebi pravo korisnika da bez posebne pismene saglasnosti vlasnika, odnosno nosioca prava, koristi fonograme za:

 1) snimanje i emitovanje reklamnih poruka; 
 2) povezivanje sa robnom markom; 
 3) identifikaciju radio, odnosno TV stanice; 
 4) premontiravanje i adaptaciju snimka (ovo ne isključuje pravo emitovanja dela snimka kao samostalne celine);
 5) promociju događaja koji nisu deo emitovanja; 
 6) emitovanje koje bi moglo biti upotrebljeno kao kleveta izvođača, autora ili producenta;
 7) ustupanje fonograma ili dela fonograma u mobilnoj telefoniji.

Ne! Plaćanje naknade za javno saopštavanje fonograma je zakonska a ne ugovorna obaveza. Svako lice koje saopštava muziku dužno je da za to plati naknadu. Eventualni ugovor zaključen sa organizacijom proizvođača fonograma ne predstavlja pravni osnov plaćanja već vid evidencije korisnika kojim se regulišu način plaćanja, eventualne benificije za korisnika kao i drugi međusobni odnosi.

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Organizacija za kolektivnu zaštitu proizvođača fonograma ima pravo da vrši kontrolu nad iskorišćavanjem predmeta zaštite sa njenog repertoara. Prema istom zakonu, korisnik je dužan da ovlašćenim licima organizacije u toku kontrole iskorišćavanja predmeta zaštite omogući uvid u dokumentaciju i podatke relevantne za obračun naknade koja se prema tarifi plaća.