Ko su korisnici

Korisnik je svako pravno ili fizičko lice koje na teritoriji Republike Srbije, obavljajući svoju registrovanu delatnost koristi repertoar organizacije OFPS, i to:

  • tako što vrši emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija putem medijske usluge radija i televizije, kao i putem njihovih elektronskih (internet) izdanja – korisnici iz reda emitovanja fonograma (radio i TV stanice)
  • tako što vrši reemitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija u neizmenjenom obliku – korisnici iz reda reemitovanja fonograma (kablovski operatori)
  • tako što vrši javno saopštavanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija koji se emituju i javno saopštavanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija sa nosača zvuka i slike u poslovnim objektima i drugim prostorima – korisnici iz reda javnog saopštavanja ( restorani, hoteli, noćni klubovi, trgovine, tržni centri, sportske hale, stadioni, prevozna sredstva, škole plesa, fitnes centri itd.).

U skladu sa članom 187. Zakona o autorskom i srodnim pravima, korisnici fonograma su dužni:

-da obaveštavaju organizaciju o nazivu predmeta zaštite, učestalosti i obimu iskorišćavanja, kao i o drugim okolnostima koje su relevantne za obračun naknade koja se prema tarifi plaća u roku od 15 dana od dana početka korišćenja predmeta zaštite, na način i u formi određenoj opštim aktima organizacije;

-korisnici koji su na osnovu zakona ovlašćeni da iskorišćavaju predmete zaštite bez dozvole nosioca prava a uz obavezu plaćanja naknade, dostavljaju podatke jedanput mesečno na način i u formi određenoj opštim aktima organizacije;

-organizacije za radiodifuziju su dužne da jednom mesečno dostavljaju popis emitovanih predmeta zaštite organizacijama čije predmete zaštite iskorišćavaju na način i u formi određenoj opštim aktima organizacije;

-da ovlašćenim licima organizacije, u toku kontrole iskorišćavanja predmeta zaštite, omoguće uvid u dokumentaciju i podatke relevantne za obračun naknade koja se prema tarifi plaća.

Za obaveze korisnika solidarno odgovaraju: lice koje koristi predmet zaštite, vlasnik, držalac i zakupac prostora u kojem je predmet zaštite korišćen, kao i organizator aktivnosti u kojoj je došlo do korišćenja predmeta zaštite.

U slučaju spora između organizacije i korisnika oko visine naknade, korisnik je dužan da plaća organizaciji iznos predviđen prethodno važećom tarifom, do pravosnažnog okončanja spora. Ako se sporni iznos odnosi na tarifni stav koji nije postojao u prethodno važećoj tarifi, korisnik je dužan da plaća organizaciji iznos predviđen novom tarifom u poseban fond koji se ne raspodeljuje nosiocima prava, do pravosnažnog okončanja spora.

Dokumenti