Nova tarifa za RTS i RTV

Zavod za intelektualnu svojinu je dana 13.06.2017. godine doneo Rešenje 990 broj: 2017/15297-05 kojim je potvrdio zakonitost Predloga Tarife za ostvarivanje prava na naknadu za ostvarivanje prava na naknadu za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija od strane javnih medijskih ustanova. Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija od strane javnih medijskih ustanova objavlјena je u „Službenom glasniku RS“ br. 63/2017 dana 28.06.2017. godine. Članom 18. nove Tarife propisano je da ona stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku RS“, odnosno 06.07.2017. godine.