Obaveštenje za javnost

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS ovim putem obaveštava javnost da predstavlja organizaciju ovlašćenu za kolektivno ostvarivanje imovinskih prava proizvođača fonograma, koja je osnovana i postupa u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima i počev od 2002. godine od Zavoda za intelektualnu svojinu, kao nadležnog organa, poseduje dozvolu za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava proizvođača fonograma.

 Proizvođači fonograma jesu fizička odnosno pravna lica u čijoj je organizaciji i čijim je sredstvima fonogram načinjen i koja snose odgovornost za prvo snimanje zvuka, odnosno niza zvukova. Svoja imovinska prava proizvođači fonograma na teritoriji Republike Srbije mogu ostvariti isključivo preko Organizacije proizvođača fonograma Srbije, tako da se nijedan proizvođač fonograma ne može isključiti iz sistema kolektivnog ostvarivanja prava, to jest svoja prava nije u mogućnosti da ostvari na individualan način.

 Dozvola za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava proizvođača fonograma odnosi se na sledeća imovinska prava:

 -pravo na naknadu za emitovanje/reemitovanje fonograma;

-pravo na naknadu za javno saopštavanje fonograma;

-pravo na naknadu za javno saopštavanje fonograma koji se emituje i

-pravo na posebnu naknadu od uvoza odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje fonograma za lične nekomercijalne potrebe.

Kao što smo naveli, proizvođači fonograma imaju pravo na naknadu od pružalaca medijskih usluga/reemitera za emitovanje/reemitovanje fonograma, ali isto tako i od korisnika iz reda javnog saopštavanja fonograma koji obavljajući svoju delatnost u objektima i drugim prostorijama koriste repertoar predmet zaštite (restorani, hoteli, noćni klubovi, diskoteke, trgovine, tržni centri, sportske hale, stadioni, sajamske hale, prevozna sredstva, škole plesa, fitnes centri i drugi objekti i poslovi). Svako ko na neki od navedenih načina koristi fonograme ima zakonsku obavezu da za to plati naknadu.

Organizaciji u radu pomažu njeni pravni zastupnici, ali isto tako i zastupnici na terenu, koji, u slučaju da se korisnici prethodno nisu samostalno prijavili, evidentiraju one korisnike koji koriste fonograme. Spisak pravnih zastupnika i zastupnika na terenu možete pronaći na zvaničnoj internet stranici Organizacije www.ofps.org.rs

Organizacija ulaže velike napore da svoju delatnost obavlja na što transparentniji način, stoga svoje opšte akte, ali i druge relevantne informacije, poput zaključenih bilateralnih ugovora sa inostranim organizacijama, objavljuje na svojoj internet stranici www.ofps.org.rs.

Isto tako, za sva pitanja, eventualne savete i sugestije svako zainteresovano lice može kontaktirati organizaciju OFPS telefonskim putem u radnom vremenu organizacije, to jest svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 16:00 časova, na brojeve telefona 011/4049090, 011/4049091, 011/4049092 i 011/4049093.