Vest

Evropski parlament i Savet Evropske unije usvojili su novu direktivu, pod nazivom Direktiva 2014/26/EU o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i multiteritorijalnom licenciranju muzičkih dela za upotrebu na internetu u unutrašnjem tržištu.