Poziv obveznicima posebne naknade za zaključenje vansudskih poravnanja i ugovora o plaćanju posebne naknade

Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije, PI – Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora i OFPS – Organizacija proizvođača fonograma Srbije pozivaju obveznike posebne naknade na zaključenje vansudskih poravnanja i ugovora o plaćanju posebne naknade.

Poziv se upućuje na osnovu Protokola o primeni Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu i načinu uređenja plaćanja posebne naknade pre stupanja na snagu Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu, zaključenog između organizacija Sokoj, PI i OFPS, s jedne strane i Privredne komore Srbije – Udruženja informatičke delatnosti, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 92/12, ai stupio na snagu 4. 10. 2012. godine. Tekst protokola možete pronaći na internet stranicama organizacija: www.sokoj.rswww.pravainterpretatora.org i www.ofps.org.rs

Protokolom je omogućeno da obveznici posebne naknade – proizvođači uređaja za tonsko i vizuelno snimanje, proizovođači praznih nosača zvuka i slike, uvoznici uređaja za tonsko i vizuelno snimanje i uvoznici praznih nosača zvuka i slike – ukoliko zaključe vansudsko poravnanja i ugovor o plaćanju posebne naknade, postojeća dugovanja otplate uz velike olakšice, ali i da, sve do kraja ove godine, plaćaju posebnu naknadu u znatno nižim iznosima od onih koji su utvrđeni Jedinstvenom tarifom za ostvarivanje prava na posebnu naknadu.
Napominjemo da zaključenje vansudskih poravnanja i ugovora pod uslovima iz protokola nije obavezno, već zavisi isključivo od diskrecione odluke svakog obveznika posebne naknade.

Konkretno, protokol omogućava obveznicima posebne naknade da, zaključenjem vansudskih poravnanja isplate posebnu naknadu za period od 1. 1. 2011. do 31.3 2012. godine, u visini od 3% od vrednosti praznih nosača i 0,50% od vrednosti tehničkih uređaja, a za period od 1. 4. 2012. godine do 30. 9. 2012. godine, u visini od 3% od vrednosti praznih nosača i 1,06% od vrednosti tehničkih uređaja.

Za dugovanja nastala u periodu do 31. 12. 2010. godine, obveznicima posebne naknade biti oprošten iznos glavnog duga, osim iznosa PDV-a iskazanog na ispostavljenim fakturama, ukoliko obveznik u ostavljenom roku isplati predmetni iznos PDV-a i iznos sudskih troškova, za slučaj da je pokrenut sudski postupak.
Iznose PDV-a i sudskih troškova možete saznati telefonom na broj organizacije PI 011/3222-144 i broj organizacije OFPS 011/3099-335.

Protokol obveznicima posebne naknade omogućava i da zaključivanjem ugovora o plaćanju posebne naknade regulišu obaveze za period počev od 1. 10.2012. do kraja 2012. godine, u visini od 3 % od vrednosti praznih nosača i 1,06% od vrednosti tehničkih uređaja.

Sve povoljnosti iz protokola obveznici posebne naknade mogu koristiti samo pod uslovom da zaključe i ugovor i vansudsko poravnanje (kumulativni uslov). Još jedan od uslova je blagovremeno dostavljanje podataka o prodaji, odnosno uvozu uređaja i praznih nosača zvuka, kao i plaćanje naknade u roku koji će biti jasno naznačen na svakom predračunu koji bude ispostavljen.

Potrebno je da svi zainteresovani obveznici posebne naknade pošalju svoju pismenu saglasnost za zaključenje vansudskog poravnanja i ugovora o plaćanju posebne naknade organizaciji Sokoj na adresu Mišarska 12, Beograd, odnosno na e-mail adresu naplata@sokoj.rsnajkasnije do 05.11.2012. godine, uz obaveznu dostavu podataka o tipu i vrednosti prodatih, odnosno uvezenih uređaja ili nosača zvuka ili slike, navedenih u Listi, u periodu od 01.01.2011. godine do 30.9.2012.

U suprotnom, naknada će se obračunavati u skladu sa odredbama Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu nankadu (“Službeni glasnik RS” br. 98/11), a prema podacima o prodaji ili uvozu uređaja i praznih nosača zvuka kojima raspolaže Ministrarstvo finansija – Uprava carina, Privredna komora ili drugi nadležni organi.

Za dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate telefonskim putem na sledeće brojeve:

– Organizacija muzičkih autora-SokojJovanka Đorđević011/3238-758,
– Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora-PITijana Nikolić011/3222-144,
– Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPSKatarina Pavlović011/3099-335

Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije
PI- Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora
OFPS – Organizacija proizvođača fonograma Srbije