Saopštenje za javnost Upravnog odbora OFPS-a

Obzirom da su poslednjih dana, putem sredstava javnog informisanja, puštene u javnost neautorizovane informacije o radu Organizacije proizvođača fonograma Srbije (OFPS), ističemo kako sledi.

OFPS je kolektivna organizacija koja je osnovana i postupa u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (Sl. glasnik RS br.104/2009), a koja se bavi zaštitom prava proizvođača fonograma. Repertoar OFPS-a čine fonogrami kako domaćih, tako i stranih proizvođača fonograma. U skladu sa navedenim zakonom svako ko koristi repertoar OFPS-a (javno saopštava ili emituje muziku) dužan je da pribavi dozvolu za iskorišćavanje predmeta zaštite od OFPS-a i to pre početka korišćenja, te da plati naknadu proizvođaču fonograma. Оbaveza plaćanja naknade propisana je odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravimaIznos predmetne naknade OFPS određuje na osnovu važeće Tarife naknada. Tarifa naknada koja je trenutno na snazi, objavljena je u Sl. glasniku RS br. 94/09, doneo ju je Upravni organ organizacije prema međunarodnim standardima, a sa istom je upoznat Zavod za intelektualnu svojinu koji kontroliše rad OFPS-a.

Za javno saopštavanje fonograma naknada se po važećoj Tarifi određuje u jedinstvenom iznosu na godišnjem nivou, za kalendarsku godinu, nezavisno od obima korišćenja. Korisnici koji ispoštuju zakonsku obavezu prijave korišćenja predmeta zaštite pre početka javnog saopštavanja ostvaruju pravo na popust od 33,3 % od iznosa određenog Tarifom.

U toku postupka oko utvrđivanja Nove Tarife naknada u skladu sa međunarodnim standardima i praksom u oblasti srodnih prava, a na osnovu pregovora sa korisnicima, prihvaćen je predlog određivanja iznosa naknade zavisno i od geografske kategorizacije. U budućnosti će po usvajanju nove Tarife naknada, po istoj nastupati zajedno Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora (PI) i Organizacija proizvođača fonograma Srbije (OFPS), koje su zaključile ugovor o poslovnoj saradnji.

Muzika je nečije vlasništvo. Poštujmo tuđu svojinu i zakonsku obavezu prijave javnog saopštavanja ili emitovanja muzike.

 

                                                                                 UPRAVNI ODBOR OFPS-a