Obaveštenje emiterima o obavezi dostavljanja prijava emitovanih fonograma

PREDMET: Opomena za dostavljanje spiska/prijave emitovanih fonograma

Poštovani,

Na osnovu Člana 172. Zakona o autorskom i srodnim pravima, kao i pravilnika OFPS -a od 26.02.2009. godine o načinu dostavljanja prijave emitovanih fonograma od strane emitera, PONOVO Vas obaveštavamo da ste u obavezi I  po Tarifi O.F.P.S.-a i po zakonu da dostavljate spiskove/prijave emitovanih fonograma .

Prema čl. 8 Ugovora o neisključivom pravu ustupanja korišćenja fonograma  u obavezi  ste da nam dostavljate za svaki mesec  spisak emitovanih fonograma u propisanoj formi  i da svako odstupanje od ove ugovorne obaveze, predstavlja kršenje istog i podrazumeva primenu odredbi iz potpisanog ugovora.

Nedostavljanje spiska emitovanih fonograma, podrazumeva takođe i mogućnost primene Zakona o posebnim ovlašćenjima, na osnovu Člana 42.

OBAVEZNO JE DA PRIJAVA EMITOVANIH FONOGRAMA SADRŽI SLEDEĆE:

–          naziv fonograma

–          ime izvođača

–          trajanje fonograma u sekundama

–          tačno vreme emitovanja fonograma

Navedeno obavezno popuniti u Excel tabeli ( u prilogu) i dostaviti na  jednu od sledećeih

E-mail adresa :

                                   Info@ofps.org.rs   ili   nina@ofps.org.rs

Po dostavi spiska emitovanih fonograma putem E-maila, obavezno je isti dostaviti i na

CD-u, uz  overen i potpisan od strane odgovornog lica , obrazac K 1 (u prilogu).

U slučaju da prijava emitovanih fonograma ne sadrži gore navedene obavezne elemente, ista se tretira kao neispravna, odnosno da nije dostavljena .

Pravilnik o prijavi emitovanih fonograma,obrazac K1 kao i Excel tabela za popunu prijave,

nalaze se na sajtu O.F.P.S.-a  www.ofps.org.rs

Obaveza je da nam navedene liste dostavljate mesečno , a najkasnije do 15- tog u mesecu za predhodni mesec, na sledeću adresu:

O.F.P.S

Sektor za javno emitovanje

Tabanovačka 27

11000 Beograd

S’poštovanjem,

Rukovodilac sektora za javno emitovanje                                     Prilog : Obrazac K1

Radisavljević Aleksandar                                                              Primer za popunu u E-xscel tabeli