Vest

Svim učesnicima u raspodeli dostavljeni su obrazloženi obračuni za raspodelu za 2012. godinu. Uz obrazložene obračune, učesnicima u raspodeli poslata je i lista fonograma čiji nosioci prava nisu utvrđeni (neprepoznati fonogrami) i poziv da u roku od 60 dana od dana prijema obeleže fonograme za koje smatraju da imaju pravo na naknadu.