Poziv za kulturne namene

Na osnovu člana 31. i 42. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS i člana 5. stav 2. Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma, a u skladu sa odredbama člana 184. stav 4. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, broj 104/09, 99/11, 119/12, 29/16-Odluka USS i 66/19), direktor Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS dana 31.01.2022. godine upućuje

JAVNI POZIV

Direktor Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS poziva zainteresovana lica da podnesu zahtev za dodelu sredstava za kulturne namene.

U skladu sa članom 5. stav 2. tačka 1. Plana raspodele, 10% fonda za kulturne namene izdvaja se za organizaciju muzičkih festivala, koncerata, tribina, panela, manifestacija u oblasti ozbiljne, klasične, džez, tradicionalne narodne, instrumentalne, rokenrol, pop muzike i sl. ili manifestacija na kojima se dodeljuju kulturne i muzičke nagrade i sl., za podsticaj prodavnicama koje prevashodno vrše prodaju i promociju domaćih fizičkih nosača zvuka (vinil ploča, CD-compact disc i sl.) koje u svojoj ponudi imaju minimum 100 domaćih fizičkih nosača zvuka, kao i za izdavanje novih domaćih izdanja na nosačima zvuka (vinil ploča, CD-compact disc i sl.) iz oblasti ozbiljne, klasične, džez, tradicionalne narodne, instrumentalne, rokenrol ili pop muzike i sl.

Da bi učestvovao u raspodeli sredstava za kulturne namene, svaki podnosilac je dužan da uz prijavu dostavi:

  • Podatke o licu (fizičkom ili pravnom) koje podnosi zahtev;
  • Detaljan opis i specifikaciju troškova muzičkog festivala, koncerta, tribine, panela, manifestacije, rada prodavnice koja vrši prodaju i promociju domaćih fizičkih nosača zvuka, novih domaćih izdanja na nosačima zvuka i sl.

Prijave se podnose Organizaciji proizvođača fonograma Srbije – OFPS, Ulica Dečanska br. 14, Beograd, kao i putem mejla na e-mail adresu info@ofps.org.rs, u roku od 60 dana od dana objavljivanja poziva, odnosno najkasnije do 01.04.2022. godine.

Nepotpune i prijave podnete posle utvrđenog roka neće biti predmet razmatranja.

Rok za realizaciju je 31.12.2022. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na brojeve: 011/4049090, 011/4049091, i 011/4049092 ili e-mailom: info@ofps.org.rs.

Ovaj poziv objavljuje se u dnevnom listu Politika i na internet stranici organizacije OFPS.

Direktor organizacije OFPS

Nikola Vilotić, s.r.