Jedinstvena tarifa naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija putem veb radija i veb televizije

Jedinstvena tarifa naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija putem veb radija i veb televizije objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 7/2017 dana 31.01.2017. godine. Ova Tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, odnosno dana 08.02.2017. godine, a primenjuje se počev od prvog dana meseca koji sledi za mesecom u kojem ova tarifa stupi na snagu, odnosno od 01.03.2017. godine.