Tarifa za veb radio i tv

Zavod za intelektualnu svojinu је dana 17.01.2017. godine doneo Rešenje 990 broj: 021-210/2017-05, kojim je dao saglasnost na Predlog jedinstvene tarife naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija putem veb radija i veb televizije, koji je utvrđen sporazumno od strane Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora-PI i Organizacije proizvođača fonograma Srbije-OFPS.

Ova Tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se počevši od prvog dana meseca koji sledi za mesecom u kojem ova tarifa stupi na snagu.