Muzički servis Spotify i grupa izdavača postižu 30 miliona dolara vredan sporazum o poravnanju u vezi sa neisplaćenim naknadama

Autor: Ed Kristman (Ed Christman)17. mart 2016. godine

Američka nacionalna asocijacija muzičkih izdavača (NMPA) objavila je da je sa uspehom posredovala u postizanju sporazuma između muzičkog striming servisa Spotify i njenih članova u pogledu neplaćenih naknada za pesme i pesama čiji izdavači nisu identifikovani, što predstavlja problem povodom koga je u prethodnih nekoliko meseci pokrenuto više sudskih postupaka. U skladu sa ovim poravnanjem početkom aprila otpočinje tromesečni rok tokom koga članovi NMPA mogu da se prijave za učešće u raspodeli sredstava za isplatu koja se procenjuju na 30 miliona dolara. Sporazumom je obuhvaćen period od datuma pokretanja servisa Spotify do 30. juna 2017, a po isteku ovog perioda sporazum se automatski obnavlja na još dve godine i važi do 30. juna 2019. godine.

Mada se u saopštenju ne navodi tačan iznos opredeljenih sredstava, izvori sa kojima je razgovarao magazin Billboard navode da je u pitanju suma od oko 25 miliona dolara koju izdvaja Spotify, uz dodatnih 5 miliona u vidu kazne (odnosno bonusa, posmatrano iz ugla muzičkih izdavača).

Nakon što podnesu zahtev i dokažu da su imaoci prava na pesmama za koje nije plaćena naknada i čiji izdavači nisu identifikovani, izdavačima će se iz ovog fonda od 25 miliona dolara isplatiti sredstva koja odgovaraju njihovom udelu u ukupnom broju preslušavanja tih pesama. Portal za podnošenje zahteva biće otvoren po isteku tromesečnog perioda za prijavljivanje.

Pored naknada po osnovu navedenih zahteva, izdavačima će se iz „kaznenog fonda“ od 5 miliona dolara isplatiti i sredstva koja odgovaraju njihovom procenjenom tržišnom udelu u skladu sa metodologijom NMPA.

Naposletku, eventualna preostala sredstva opredeljena za pesme za koje nije plaćena naknada i čiji izdavači nisu identifikovani raspodeliće se prijavljenim izdavačima na osnovu njihovog tržišnog udela na servisu Spotify tokom perioda na koji se odnosi naknada.

Prijavljeni izdavači i Spotify će uz to postići sporazum o najboljoj praksi po osnovu koga će Spotify biti u obavezi da učini razumne napore da ubuduće identifikuje nosioca prava za svako korišćenje muzičkih sadržaja i da sa izdavačima redovno pregovara o unapređenju postupka isplate naknada za pesme i identifikovanja nosilaca prava.

S druge strane, izdavači koji učestvuju u ovom poravnanju se obavezuju da odustanu od tužbi protiv servisa Spotify u pogledu sporazumom utvrđene grupe autorskih dela za koje treba isplatiti naknadu i identifikovati nosioce prava. Ukoliko izdavači imaju druge zahteve prema servisu Spotify koji se ne odnose na ovu grupu pesama, oni mogu nastaviti postupke po tim zahtevima. U navedenom saopštenju se ističe da se ovim sporazumom predviđa i mogućnost direktnog licenciranja između izdavača i servisa Spotify sa ciljem jačanja poslovne saradnje.

Sporazumom o poravnanju se takođe predviđa angažovanje nezavisne računovodstvene firme koja će potvrditi da su naknade ispravno obračunate pre njihove isplate za svaki relevantni period. Nadalje, izdavači čiji je tržišni udeo na servisu Spotify veći od 5 procenata mogu jednom u toku svakog perioda obuhvaćenog relevantnom naknadom izvršiti reviziju poslovnih knjiga servisa Spotify, i to ne samo za naknade koje nisu isplaćene i pesme za koje nije identifikovan nosilac prava. Izdavači sa manjim tržišnim udelom imaće mogućnost da udruže svoje udele i na isti način zajednički vrše reviziju.

„Kako smo više puta naglasili, oduvek se zalažemo za to da se tekstopiscima i izdavačima isplati svaki dugovani cent“, istakao je u svojoj izjavi Džonatan Prins (Jonathan Prince), direktor za komunikacije i javne politike servisa Spotify. „Zahvalni smo svima iz asocijacije NMPA na naporima u postizanju ovog sporazuma i unapred se radujemo našoj daljoj saradnji u izgradnji sveobuhvatnog sistema administracije za izdavače“.

„Cilj delovanja NMPA se uvek svodio na to se izdavačima i tekstopiscima isplati novac koji im pripada,“ navodi predsednik i generalni direktor NMPA Dejvid Izrelajt (David Israelite). „Drago mi je da će i nezavisni izdavači i tekstopisci i velike izdavačke kuće ovim sporazumom moći da dobiju ono što im se duguje. Moramo i dalje zahtevati od digitalnih servisa da uredno plaćaju za muzička dela koja su u osnovi njihovog poslovanja, a nakon dosta zajedničkog rada uspeli smo da pronađemo način da Spotify u kratkom roku isplati naknade odgovarajućim licima. Radujem se što će svi članovi NMPA dobiti dugovane naknade i što ćemo ubuduće imati bolje postupke“.

Većina izdavača se opredelila za učešće u sporazumu NMPA sa YouTube iz 2011. godine, što će verovatno i sada biti slučaj. Pojedini izdavači i tekstopisci su ogorčeni što je Spotify u nekim slučajevima i godinama iskorišćavao njihovu muziku bez odgovarajuće licence, da ne govorimo o pravima proizvođača fonograma. Pored toga što su podneli kolektivnu tužbu protiv servisa Spotify i drugih striming servisa, neki od izdavača tvrde da je „kazneni fond“ trebalo da bude veći od 5 miliona dolara imajući u vidu zakonsku mogućnost izricanja novčane kazne za povredu prava u iznosu do 150.000 dolara po pesmi. Po tom pitanju g. Izraelit kaže da su „u pitanju iste kritike koje smo trpeli kada smo postigli poravnanje sa YouTube, a tada se pokazalo da smo u pravu“.

„Uveren sam da će izdavači koji se opredele za poravnanje izabrati najbolju opciju [za neisplaćene naknade i pesme čiji nosioci prava nisu identifikovani]“, dodaje Izrelajt. „Već 12 godina NMPA pokazuje da je u pravu po ovom pitanju“.

Preuzeto sa sajta billboard.com