Tarifa za reemitovanje

Zavod za intelektualnu svojinu је dana 12.06.2015. godine doneo Rešenje 990 broj: 021-2015/4206-05, kojim je dao saglasnost na Predlog jedinstvene tarife naknada za reemitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, koji je utvrđen sporazumno od strane Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora-PI i organizacije OFPS dana 10.06.2015. godine.

Jedinstvena tarifa naknada za reemitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija objavljena je u „Službenom glasniku RS“ broj 53/2015 dana 19.06.2015. godine. Tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku RS“, to jest 27.06.2015. godine, a primenjuje se počevši od prvog dana meseca koji sledi za mesecom u kojem je ova tarifa stupila na snagu, to jest od 01.07.2015. godine.