Zaključen sporazum o tarifi između organizacija PI,OFPS i Asocijacije nezavisnih elektronskih medija-Anem

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija „Anem“, Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora-PI i Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS su dana 21.02.2014. godine zaključile Sporazum o jedinstvenoj tarifi za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, kojim su utvrdile visinu, način obračuna i naplate naknade koje su emiteri, po Zakonu o autorskom i srodnim pravima, dužni da plate za iskorišćavanje predmeta zaštite, koji čine repertoare kolektivnih organizacija.