Ponuda za emitere i reemitere

Upravni odbor je na sednici održanoj dana 11.07.2013. godine doneo odluku da korisnicima iz reda emitera i reemitera olakša otplatu nastalih dugovanja, te da omogući zaključenje sporazuma o načinu i dinamici izmirenja dospelih potraživanja organizacije OFPS, oprost pripadajućih kamata, 15% popusta na neto iznos osnovnog duga i otplatu tako umanjenog duga u 3 rate ukoliko je dug (osnovni dug zajedno sa eventualnim sudskim troškovima, ukoliko je pokrenut sudski postupak) do 100.000,00 dinara, u 5 rata ukoliko je dug (osnovni dug zajedno sa eventualnim sudskim troškovima, ukoliko je pokrenut sudski postupak) od 100.000,00 do 20.000.000,00 dinara i u 10 rata ukoliko je dug (osnovni dug zajedno sa eventualnim sudskim troškovima, ukoliko je pokrenut sudski postupak) preko 20.000.000,00 dinara. Onim emiterima i reemiterima koji bi iskoristili ovu mogućnost, takođe bi bila data mogućnost ostvarivanja 15% popusta na neto iznose faktura koje se odnose na period od 01.08.2013. godine do 31.12.2013. godine, ukoliko fakture za taj period plate u roku od 15 dana od dana prijema fakture. 

Takođe, korisnicima iz reda emitera i reemitera koji zaključno sa 31.07.2013. godine duguju fakture za mesece maj, jun i jul data je mogućnost ostvarivanja 15% popusta na neto iznos glavnog duga po tim fakturama i oprost pripadajuće kamate, ukoliko tako umanjen iznos plate odjednom i to do 02.09.2013. godine.

Naposletku, korisnicima iz reda emitera i reemitera koji svoje obaveze prema organizaciji OFPS redovno izmiruju i koji nemaju neizmirena dugovanja prema organizaciji, data je mogućnost ostvarivanja 15% popusta na neto iznose faktura koje se odnose na period od 01.08.2013. godine do 31.12.2013. godine, ukoliko fakture za taj period plate u roku od 15 dana od dana prijema fakture. Napominjemo da navedeni popusti ne važe za one korisnike koji plaćaju minimalnu naknadu nižu od 3.000,00 dinara mesečno.