Obaveštenje o održanom Savetovanju zaposlenih i zastupnika Organizacije proizvođača fonograma Srbije

Dana 23.09.2010. godine u Jarmenovcima, održano je prvo Savetovanje zaposlenih i zastupnika OFPS-a.

Poziv za prisustvo Savetovanju bio je upućen svim pravnim zastupnicima (advokatima) Organizacije, svim zastupnicima na terenu (kontrolorima), predstavnicima svakog Sektora/Službe Organizacije kao i predstavnicima Zavoda za intelektualnu svojinu. Pozivu se odazvalo 50 pozvanih, koliko ih je prisustvovalo Savetovanju.

Na predmetnom Savetovanju direktor Organizacije Petar Đurić je formirao Komisiju za pripremu Savetovanja zaposlenih i zastupnika OFPS-a, koju čine po jedan predstavnik Sektora za pravne poslove, Samostalne službe za kontrolu i evidentiranje, zastupnika na terenu i pravnih zastupnika OFPS-a. Cilj formiranja četvoročlane Komisije je postizanje višeg nivoa međusobne saradnje zastupnika (pravnih i na terenu) i zaposlenih u Organizaciji, radi lakšeg sagledavanja, a time i efikasnijeg rešavanja problematike Organizacije.

Na održanom Savetovanju konstatovana je tendencija da Savetovanja budu tradicionalna i da se održavaju dva puta godišnje.