Poziv članovima O.F.P.S-a za prijavu/odjavu fonograma za 2009. godinu

U Beogradu, 19.10.2009. godine

Predmet:  Odluka Upravnog odbora OFPS-a sa sednice održane dana 07.10.2009. godine

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je Upravni odbor Organizacije proizvođa fonograma Srbije – OFPS, na sednici održanoj dana 07.10.2009. godine doneo odluku, kojom Vas poziva da do 15.01.2010. godine dostavite prijavu Vaših fonograma proizvedenih zaključno sa 31.12.2009. godine, kako bi isti bili uzeti u obzir prilikom raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma za period 2009. godina.

Istovremeno, pozivamo Vas da u istom roku izvršite eventualnu odjavu fonograma, ukoliko su Vaša prava, kao nosioca prava, odnosno zastupnika nosioca prava na fonogramima istekla zaključno sa 31.12.2009. godine.

Molimo Vas da prijavu, odnosno odjavu fonograma dostaviti na CD-u u exel formatu i odštampano, sa potpisom i pečatom na svakoj strani, kao i overenu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, kojom potvrđujete Vaše pravo na fonogramima. Izjavu možete pronaći na našoj web adresi: www.ofps.org.rs.

S poštovanjem,

DIREKTOR OFPS

Petar Đurić, s.r.