Demanti Organizacije proizvođača fonograma Srbije

Demanti

Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS ovim putem daje demanti u vezi sa jučerašnjim objavljivanjem teksta u kom je navedeno da je Privredni apelacioni sud po tužbi Maje Pavlović direktorke Kanala 9 iz Novog Sada utvrdio da je minimalna naknada OFPS-u i SOKOJ-u previsoka i da televizija Kanal 9 iz Novog Sad nije dužna da plaća minimalnu naknadu za emitovanje organizacijama OFPS i Sokoj.

Organizacija OFPS izjavljuje da su ovi navodi netačni i neistiniti. Organizacija OFPS je protiv Kanala 9 vodila nekoliko sudskih postupaka u kojima je doneto više pravnosnažnih presuda u korist organizacije OFPS, a postoji samo jedna u kojoj je delimično usvojen tužbeni zahtev organizacije OFPS, čime je delimično preinačena prvostepena presuda Privrednog suda u Beogradu.

Organizacija OFPS ne komentariše u javnosti sudske presude i poštuje apsolutno sve sudske odluke, a u slučaju da smatra da su pojedine sudske presude donete suprotno zakonu, uložiće odgovarajući pravni lek i tražiće adekvatnu pravnu zaštitu, u skladu sa zakonom i pozitivnim propisima Republike Srbije.

Naglašavamo da je jedino Ustavni sud Republike Srbije, a ne i Privredni apelacioni sud, isključivo nadležan za utvrđivanje usklađenosti opštih akata, te i tarife organizacije OFPS, sa zakonima i Ustavom. Ustavni sud je već dva puta, 2016. i 2017. godine, doneo odluke kojima je utvrdio da je tarifa za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija zakonita i ustavna, te da je i obračun minimalne naknade za emitovanje, u skladu sa zakonima i Ustavom Republike Srbije.

Ovim putem ujedno obaveštavamo javnost da je u međuvremenu zaključen sporazum između Kanala 9 i organizacije OFPS kojim je regulisano izmirenje dosadašnjih dugovanja Kanala 9, kao i budućih obaveza, u skladu sa opštim aktima organizacije OFPS. Ovim sporazumom su se ugovorne strane saglasile da se svi raniji nesporazumi i svi sudski postupci okončaju i da se reše mirno međusobnim dogovorom u skladu sa važećim opštim aktima organizacije OFPS. Ovim putem organizacija OFPS pozdravlja odluku Kanala 9 da sve svoje odnose i saradnju sa organizacijom OFPS, kako za prošli, tako i za budući period, rešava međusobnim dogovorom i sporazumom, na miran i pozitivan način, a ne preko sudskih institucija.

Poziv za kulturne namene

Na osnovu člana 31. i 45. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS i člana 5. stav 2. Plana raspodele naknada ostvarenih iskorišćavanjem fonograma, a u skladu sa odredbama člana 184. stav 4. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, broj 104/09, 99/11, 119/12, 29/16-Odluka USS i 66/19), direktor Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS dana 30.01.2020. godine upućuje

JAVNI POZIV

Direktor Organizacije proizvođača fonograma Srbije – OFPS poziva zainteresovana lica da podnesu zahtev za dodelu sredstava za kulturne namene.

U skladu sa članom 5. stav 2. tačka 1. Plana raspodele, 10% fonda za kulturne namene izdvaja se za organizaciju muzičkih festivala, koncerata, tribina, panela, manifestacija u oblasti ozbiljne, klasične, džez, tradicionalne narodne, instrumentalne, rokenrol, pop muzike i sl. ili manifestacija na kojima se dodeljuju kulturne i muzičke nagrade i sl., za podsticaj prodavnicama koje prevashodno vrše prodaju i promociju domaćih fizičkih nosača zvuka (vinil ploča, CD-compact disc i sl.) koje u svojoj ponudi imaju minimum 100 domaćih fizičkih nosača zvuka, kao i za izdavanje novih domaćih izdanja na nosačima zvuka (vinil ploča, CD-compact disc i sl.) iz oblasti ozbiljne, klasične, džez, tradicionalne narodne, instrumentalne, rokenrol ili pop muzike i sl.

Da bi učestvovao u raspodeli sredstava za kulturne namene, svaki podnosilac je dužan da uz prijavu dostavi:

  • Podatke o licu (fizičkom ili pravnom) koje podnosi zahtev;
  • Detaljan opis i specifikaciju troškova muzičkog festivala, koncerta, tribine, panela, manifestacije, rada prodavnice koja vrši prodaju i promociju domaćih fizičkih nosača zvuka, novih domaćih izdanja na nosačima zvuka i sl.

Prijave se podnose Organizaciji proizvođača fonograma Srbije – OFPS, Ulica Dečanska br. 14, Beograd, kao i putem mejla na e-mail adresu info@ofps.org.rs, u roku od 60 dana od dana objavljivanja poziva, odnosno najkasnije do 30.03.2020. godine.

Nepotpune i prijave podnete posle utvrđenog roka neće biti predmet razmatranja.

Rok za realizaciju je 31.12.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na brojeve: 011/4049090, 011/4049091, i 011/4049092 ili e-mailom: info@ofps.org.rs.

Ovaj poziv objavljuje se u dnevnom listu Politika i na internet stranici organizacije OFPS.

Direktor organizacije OFPS

Nikola Vilotić, s.r.