Srodne organizacije

Prava autora, prava proizvođača fonograma, prava proizvođača videograma, prava interpretatora sve su to prava koja su obuhvaćena zajedničkim nazivom a to su prava intelektualne svojine. Za zaštitu svakog od tih prava postoji posebna organizacija koja se bavi zaštitom svakog od njih. Za autorska prava je SOKOJ, za prava proizvođača fonograma O.F.P.S., za prava interpetatora PI...itd. To su sve organizacije čiji je predmet zaštite jedno od mnogobrojnih prava intelektualne svojine koja se opet međusobno razlikuju po sadržaju.

Na ovom mestu ćete naći i veb sajtove naših inostranih partnera, odnosno inostranih kolektivnih organizacija koje se takođe bave zaštitom proizvođača fonograma, a sa kojima je O.F.P.S. potpisala ugovore o međusobnoj saradnji. 

 


© 2009 OFPS
powered by Webcentric