Skupština OFPS


 

Na osnovu člana 17. stav 2. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije-OFPS direktor organizacije OFPS dana 03.11.2017. godine utvrđuje

 

GODIŠNЈI SAZIV SKUPŠTINE ZA 2018. GODINU

 

Godišnji saziv Skupštine za 2018. godinu čine:

 

 

1.       Centro-scena doo Beograd

2.       City records doo Beograd

3.       Diskos doo Aleksandrovac

4.       Film danas doo Beograd

5.       Gold audio video doo Beograd

6.       Grand production doo Beograd

7.       Hi-fi centar records plus doo Beograd

8.       Hi-fi music doo Beograd

9.       I.T.M.M. doo Beograd

10.   Jugodisk ad Beograd

11.   Jugoton - Croatia records doo Beograd

12.   K - music sound doo Beograd

13.   Kaap VS doo Beograd

14.   Kopernikus technology doo Beograd

15.   Limark doo Beograd

16.   Mascom EC doo Beograd

17.   Melos doo Kraljevo

18.   Menart doo Beograd

19.   Metropolis music company doo Beograd

20.   MIT Starčević doo Loznica

21.   Multimedia music doo Beograd

22.   Music star production doo Beograd

23.   JMU RTS

24.   Power music label doo Beograd

25.   Stars music doo Beograd

26.   Studio MMI doo Beograd

27.   Take it or leave it doo Beograd

28.   ZAM doo Beograd

 

 

Pouka o pravnom leku: Svaki član ima pravo da uloži prigovor Upravnom odboru na utvrđen Godišnji saziv Skupštine u roku od 15 dana od dana utvrđivanja i objavlјivanja Godišnjeg saziva Skupštine na internet stranici Organizacije, a Upravni odbor je dužan da do 31.12. tekuće godine odluči po prigovorima i da o svojoj odluci obavesti člana i direktora u cilјu dalјeg sprovođenja odluke Upravnog odbora.

 

 

ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE

BEOGRAD, MASARIKOVA 5/19

BROJ: 5691/17, DATUM: 02.11.2017. GODINE

 

Direktor organizacije OFPS

Petar Đurić, s.r.

 

 

ГОДИШЊИ САЗИВ СКУПШТИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

Годишњи сазив Скупштине за 2017. годину чине:

 

 1. Центро-сцена доо Београд,
 2. City records доо Београд ( Predsedavajući Godišnjeg saziva Skupštine Branislav Stojanović)
 3. Diskos доо Александровац,
 4. Филм данас доо Београд,
 5. Голд аудио видео доо Београд,
 6. Grand production доо Београд,
 7. Happy music доо Београд,
 8. Hi-fi centar records plus доо Београд,
 9. ИТММ продукција доо Београд,
 10. Југодиск ад Београд,
 11. Каап ВС доо Београд,
 12. Kopernikus technology доо Београд,
 13. Лимарк доо Београд,
 14. Mascom EC доо Београд,
 15. Мелос доо Краљево,
 16. Metropolis music company доо Београд,
 17. Multimedia music доо Београд,
 18. Music star production доо Београд,
 19. Stars music доо Београд,
 20. Студио ММИ доо Београд,
 21. Take it or leave it доо Београд,
 22. Зам доо Београд,
 23. ЈМУ РТС,
 24. Hi-fi music доо Београд,
 25. Lampshade media доо Београд,
 26. K-music sound доо Београд,
 27. Jugoton-Croatia records доо Београд,
 28. МИТ Старчевић доо Лозница,
 29. Менарт доо Београд,
 30. Fair share доо Београд.

 

УПРАВНИ ОДБОР

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА ФОНОГРАМА СРБИЈЕ

БЕОГРАД, МАСАРИКОВА 5/19

БРОЈ: 6008/16, ДАТУМ: 14.12.2016. ГОДИНЕ

 

ПРЕДСЕДНИК УО

Бранислав Стојановић

 

 

 

Годишњи сазив Скупштине за 2016. годину чине:

 

 1. City records доо Београд,
 2. Центросцена доо Београд,
 3. Дискос доо Александровац,
 4. Филм данас доо Београд,
 5. Голд аудио видео доо Београд,
 6. Grand production доо Београд,
 7. Happy music доо Београд,
 8. Hi Fi centar records доо Београд,
 9. ИТММ продукција доо Београд,
 10. ЈМУ РТС,
 11. Југодиск ад Београд,
 12. КААП ВС доо Београд,
 13. Лимарк доо Београд,
 14. Mascom EC доо Београд,
 15. Metropolis music company доо Београд,
 16. Multimedia music доо Београд,
 17. Music star production доо Београд,
 18. Мелос доо Краљево,
 19. Мелос маркетинг доо Јагодина,
 20. МИТ Страчевић доо Лозница,
 21. Студио ММИ доо Београд,
 22. Stars music доо Београд,
 23. Take it or leave it доо Београд,
 24. ЗАМ доо Београд.

 

 

 

На основу члана 17. Статута Организације произвођача фонограма Србије и Налога Завода за интелктуалну својину број 070-2015/7825-05, Скупштина Организације произвођача фонограма Србије, на седници одржаној 13.12.2015. године, доноси

 

 

О Д Л У К У

 

 

Да Годишњи сазив Скупштине за 2015. годину, потврђен од стране Управног одбора дана 03.12.2015. године, буде Годишњи сазив Скупштине за 2016. годину у складу са Налогом Завода за интелектуалну својину број 070-2015/7825-05 од 10.11.2015. године.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

Дана 10.11.2015. године организацији ОФПС достављен је Налог Завода за интелектуалну својину број 070-2015/7825-05 у којем је између осталог наведено да је потребно спровести: „утврђивање новог сазива за 2015. годину који ће донети одлуку о наложеним изменама и допунама Статута и одмах утврдити поступак у којем ће тај годишњи сазив имати овлашћења годишњег сазива за 2016. годину“.

 

Завод за интелектуалну својину је у Налогу констатовао да је чланом 17а. став 3. Статута организације ОФПС прописано придружено чланство у Скупштини, што је непозната категорија националном законодавству и није начин представљања чланова организације у Скупштини, те да је својство члана нераскидиво повезано с правом да се гласа и да ни једном члану организације не може бити одузето право чланства у органима организације, а тиме и право да управља, односно да учествује у доношењу аката и одлука на основу којих и у складу са којима остварује своја права. С тим у вези, Завод је наложио да се у Статуту измени и/или допуни одредба члана 17а. и да се измене и допуне друге одредбе Статута којима се по било ком основу и било ком критеријуму дерогира чињеница да сви чланови организације чине њену Скупштину, те да својство члана подразумева право да гласа и да бира и буде биран у органе организације.

 

На основу члана 17а. став 8. Статута, директор организације ОФПС је дана 15.10.2015. године, дакле пре пријема Налога Завода, утврдио и објавио Листу листу чланова организације који испуњавају/не испуњавају кумулативно одређене услове из става 2. члана 17а. Статута, као и придружених чланова који испуњавају услове из става 3. члана 17а. Статута.

 

Имајући у виду Налог Завода, али и то да је директор већ 15.10.2015. године утврдио и објавио Листу чланова организације који испуњавају/не испуњавају кумулативно одређене услове из става 2. члана 17а. Статута, као и придружених чланова који испуњавају услове из става 3. члана 17а. Статута, као и протек рока за утврђивање нове Листе на основу које би Управни одбор утврдио Годишњи сазив Скупштине за 2016. годину, донета је одлука као у диспозитиву.

 

С К У П Ш Т И Н А

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА ФОНОГРАМА СРБИЈЕ

БЕОГРАД, МАСАРИКОВА БРОЈ 5/19

БРОЈ: 6993/15, ДАТУМ: 13.12.2015. ГОДИНЕ

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

 

___________________________

Бранислав Стојановић

 

 

 

 

ГОДИШЊИ САЗИВ СКУПШТИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА ФОНОГРАМА ЗА 2015. ГОДИНУ

 

Годишњи сазив Скупштине за 2015. годину чине:

 

 1. City records доо Београд,
 2. Центросцена доо Београд,
 3. Дискос доо Александровац,
 4. Филм данас доо Београд,
 5. Голд аудио видео доо Београд,
 6. Grand production доо Београд,
 7. Happy music доо Београд,
 8. Hi Fi centar records доо Београд,
 9. ИТММ продукција доо Београд,
 10. ЈМУ РТС,
 11. Југодиск ад Београд,
 12. КААП ВС доо Београд,
 13. Лимарк доо Београд,
 14. Mascom EC доо Београд,
 15. Metropolis music company доо Београд,
 16. Multimedia music доо Београд,
 17. Music star production доо Београд,
 18. Мелос доо Краљево,
 19. Мелос маркетинг доо Јагодина,
 20. МИТ Страчевић доо Лозница,
 21. Студио ММИ доо Београд,
 22. Stars music доо Београд,
 23. Take it or leave it доо Београд,
 24. ЗАМ доо Београд.

 

Образложење

 

Управни одбор организације ОФПС је на седници одржаној дана 27.11.2014. године у складу са чланом 17а. Статута организације важећег у том моменту, утврдио Годишњи сазив Скупштине за 2015. годину.

 

Завод за интелектуалну својину је 10.11.2015. године доставио организацији Налог број 070-2015/7825-05. Завод је у Налогу истакао да је потребно да се отклоне неправилности у погледу утврђивања Годишњег сазива Скупштине за 2015. годину, имајући у виду да се у њему не налазе они чланови који су били у сукобу интереса, што је прописивала одредба члана 16. став 2. Статута организације за коју је одлуком Уставног суда Србије („Службени гласник РС“, број 52/14 од 19.11.2014. године) утврђено да није у сагласности са Уставом и законом.

 

Поступајући по Налогу Завода за интелектуалну својину, утврђеном Годишњем сазиву Скупштине за 2015. годину од 27.11.2014. године додати су чланови организације који су, у моменту утврђивања Листе чланова организације који испуњавају и који не испуњавају услове за чланство у Годишњем сазиву Скупштине, били у сукобу интереса у складу са чланом 16. став 2. Статута, а испуњавају услове из члана 17а. за учествовање у Годишњем сазиву Скупштине.

 

УПРАВНИ ОДБОР

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА ФОНОГРАМА СРБИЈЕ

БЕОГРАД, МАСАРИКОВА 5/19

БРОЈ: 6974/15, ДАТУМ: 03.12.2015. ГОДИНЕ

 

 

  ПРЕДСЕДНИК УО

 

  ______________________

  Бранислав Стојановић

 

 

 

 

 


© 2009 OFPS
powered by Webcentric