Organi

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima i Statutom Organizacije proizvođača fonograma Srbije, organi organizacije su skupština, upravni odbor, nadzorni odbor i direktor.

 

 

Skupština

 

Skupštinu čine svi članovi Organizacije, a u njenom radu učestvuju preko Godišnjeg saziva Skupštine, iz organizacionih razloga i razloga ekonomičnosti.

 

Skupština Organizacije vrši sledeće poslove:

1.donosi odluku o izmeni i dopuni osnivačkog akta

2.donosi Statut, njegove izmene i dopune;

3.verifikuje i proglašava Listu 3 (tri) prvorangirana člana na osnovu individualnog učešća u raspodeli, a koji u raspodeli učestvuju na osnovu isklјučivog vlasništva na fonogramima, kao prva 3 (tri) člana Upravnog odbora; bira neposredno 2 (dva) člana Upravnog odbora i razrešava članove Upravnog odbora, u skladu sa članom 27. Statuta, kontroliše rad Upravnog odbora sagledavanjem njegovih izveštaja o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

4.bira i razrešava članove Nadzornog odbora i kontroliše rad ovog tela sagledavanjem njihovih izveštaja o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

5.utvrđivanje načela rada organizacije;

6.utvrđuje  uslove i smernice za saradnju i ugovaranje sa kolektivnim organizacijama i daje ovlašćenje predsedniku Upravnog odbora Organizacije za zaklјučenje ugovora sa kolektivnim organizacijama, u smislu odredaba Zakona o autorskom i srodnim pravima;

7.donosi Plan raspodele;

8.usvaja godišnji obračun (izveštaj o finansijskom poslovanju) za prethodnu godinu sa završnim računom Organizacije, izveštaj ovlašćenog revizora, izveštaj o poslovanju Organizacije i finansijski plan za tekuću godinu;

9.odlučuje o udruživanju sa srodnim organizacijama i članstvu u drugim međunarodnim organizacijama, o zaklјučivanju međunarodnih ugovora, potvrđuje i daje saglasnost na zaklјučene ugovore u periodu između dva zasedanja,  bira i razrešava predstavnika u srodnim organizacijama, udruženjima i društvima;

10.odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom; odlučuje o imovini u slučaju prestanka organizacije;

11.odlučuje o prestanku članstva u  Organizaciji u drugom stepenu;

12.donosi poslovnik Skupštine;

13.odlučuje o statusnim promenama Organizacije  i prestanku rada Organizacije, kao i drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom.

Godišnji saziv Skupštine za narednu godinu utvrđuje Upravni odbor, najkasnije do 25.12. tekuće godine i objavlјuje na internet stranici organizacije.

 

Za učestvovanje u Godišnjem sazivu Skupštine članovi organizacije moraju imati kumulativno ispunjena dva uslova:

·         procenat učestvovanja u raspodeli od 0,10%, prema podacima iz poslednja četiri utvrđena konačna obračuna za repertoar čiji su vlasnici (nosioci prava) (ukoliko do 15.10. nije završen konačni obračun za poslednju od četiri godine uzima se u obzir obrazloženi obračun za tu godinu) i

·         da imaju minimum 100 novih domaćih (proizvedenih na teritoriji Republike Srbije) fonograma (u dalјem tekstu: domaći fonogrami) izdatih u poslednjih 5 godina i prijavlјenih u organizaciji OFPS; ili da ukupno imaju minimum 250 izdatih i prijavlјenih domaćih fonograma u organizaciji OFPS.

 

Ona jedinstvena pravna lica, a koja su istovremeno i davaoci i primaoci usluga kod Organizacije, imaju status pridruženih članova Godišnjeg saziva Skupštine. Ova lica imaju ista prava kao i ostali članovi Godišnjeg saziva Skupštine, izuzev prava da glasaju i da budu birani u Upravni i Nadzorni odbor.  Prisustvo ovih lica na sednici ne uzima se u obzir prilikom određivanja kvoruma koji je potreban za sednice Godišnjeg saziva Skupštine, kao ni prilikom  određivanja broja prisutnih članova Godišnjeg saziva Skupštine na sednici, ni prilikom određivanja ukupnog broja potencijalnih glasova prilikom odlučivanja Skupštine. Za učestvovanje u Godišnjem sazivu Skupštine u statusu pridruženih članova, ova jedinstvena pravna lica moraju imati kumulativno ispunjena dva uslova:

 

·         da imaju najmanje 1500 domaćih fonograma proizvedenih u Republici Srbiji i prijavlјenih u Organizaciji,

·         procenat učestvovanja u raspodeli od minimum 1%, prema podacima iz poslednja četiri utvrđena konačna obračuna za repertoar čiji su vlasnici (nosioci prava) (ukoliko do 15.10. nije završen konačni obračun za poslednju od četiri godine uzima se u obzir obrazloženi obračun za tu godinu).

 

Upravni odbor

 

Upravni odbor ima pet članova, koje Godišnji saziv Skupštine bira iz svog sastava, na period od tri godine. Ipak trenutni sastav Upravnog odbora broji 7 članova jer su oni izabrani za vreme važenja starog Statuta koji je to predviđao.

 

Upravni odbor Organizacije vrši sledeće poslove:

 1. donosi opšte akte Organizacije, osim onih koji su u nadležnosti Skupštine;
 2. određuje predlog tarife naknada koju Organizacija naplaćuje od korisnika;
 3. odlučuje po zahtevima, prigovorima i žalbama nosilaca prava i trećih lica u vezi sa primenom opštih akata Organizacije u prvom stepenu;  
 4. odlučuje u drugom stepenu  o pravnom leku podnetom na odluku direktora iz njegove nadležnosti;
 5. dostavlјa Skupštini Listu 3 (tri) prvorangirana člana na osnovu individualnog učešća u raspodeli, a koji u raspodeli učestvuju na osnovu isklјučivog vlasništva na fonogramima, radi verifikacije i proglašavanja članova iz Liste, kao prva 3 (tri) člana Upravnog odbora;
 6. predlaže Skupštini načine rešavanja pitanja iz njene nadležnosti;
 7. propisuje uslove i postupak za prijem u članstvo organizacije;
 8. sprovodi prvostepeni postupak za prestanak članstva u Organizaciji;
 9. utvrđuje tekuću politiku pribavlјanja, raspolaganja i raspodele sredstava Organizacije;
 10.  donosi odluku u vezi primene i sprovođenja Plana raspodele prikuplјene

       naknade, na osnovu odluke Skupštine;

 1.  imenuje i razrešava direktora Organizacije i kontroliše njegov rad;
 2.  podnosi Skupštini Izveštaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 3.  odlučuje o promeni sedišta Organizacije;
 4.  odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti Skupštine;
 5.  podnosi potpisane bilateralne ugovore Skupštini na verifikaciju;
 6.  donosi Poslovnik Upravnog odbora.

Nadzorni odbor čine 3 člana O.F.P.S.-a koje bira Skupština iz redova svojih članova.

Nadzorni odbor vrši sledeće poslove:

1. kontroliše finansijsko poslovanje Organizacije;

2. podnosi Izveštaj o svom radu Skupštini Organizacije;

3. kontroliše usklađenost poslovanja Organizacije sa važećim propisima;

4. kontroliše primenu Statuta i drugih akata organa Organizacije i njihovo usklađivanje sa zakonom i drugim propisima;

5. daje mišljenje drugim organima Organizacije u skladu sa Statutom Organizacije;

6. rešava po predstavkama i prigovorima članova Organizacije upućenih Nadzornom odboru, na svojoj prvoj zakazanoj sednici, po okončanoj sednici Upravnog odbora, na kojoj je to bila tačka dnevnog reda;

7. donosi Poslovnik Nadzornog odbora.

 

Direktor organizuje i vodi rad Organizacije, predstavlja je i zastupa, i odgovara

za zakonitost njenog rada.

Uz ostale poslove, direktor:

1. izvršava zadatke koje mu naloži Upravni odbor i za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru;

2. organizuje i koordinira rad stručnih službi i spoljnih saradnika;

3. sastavlja i podnosi godišnji Izveštaj o poslovanju, godišnji obračun (izveštaj o finansijskom poslovanju) i finansijski plan za tekuću godinu Upravnom odboru, a koji se dostavljaju Skupštini na usvajanje, angažuje nezavisnog revizora radi izrade izveštaja o poslovanju za godinu koja je kalendarski prošla;

4. priprema planove za izvršavanje poslova i zadataka koji su mu stavljeni u nadležnost ovim Statutom, odlukom Upravnog odbora i Pravilnikom koji donosi Upravni odbor i odgovara za njihovo izvšenje;

5. odlučuje o sistematizaciji radnih mesta, radnim odnosima i disciplinskoj odgovornosti zaposlenih;

6. ima pravo da zaključuje ugovore sa Agencijama i drugim pravnim licima (knjigovodstvene agencije, agencije za praćenje-monitoring, obrada košuljica, advokatske usluge) samostalno, kada proceni da je to u interesu Organizacije, i o tome obaveštava Upravni odbor;

7. potpisuje bilateralne Ugovore koje dostavlja Upravnom odboru;

8. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom,  Statutom, drugim opštim aktima i potrebama Organizacije.

 

 


© 2009 OFPS
powered by Webcentric