Zakon o posebnim ovlašćenjima

za download kompletnog teksta zakona u PDF formatu kliknite ovde!


I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se posebna ovlašćenja organa državne uprave i organizacija koje vrše javna ovlašćenja (u daljem tekstu: nadležni organi), radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine u skladu sa propisima kojima se uređuje pravo intelektualne svojine.

Primena zakona

Član 2.

(1)      Odredbe ovog zakona primenjuju se na proizvodnju, promet, upotrebu i držanje robe i na pružanje usluga kojima se povređuju prava intelektualne svojine.

(2)      Odredbe ovog zakona ne primenjuju se kada roba nije namenjena obavljanju delatnosti, odnosno stavljanju u promet, ni na lične stvari, odnosno na predmete koji su namenjeni isključivo za ličnu upotrebu, osim kada se radi o više istovetnih primeraka iste robe, odnosno predmeta.

Definicije

Član 3.

(1)      U smislu ovog zakona:

1)      prava intelektualne svojine jesu autorsko i srodna prava, žig, geografska oznaka porekla, dizajn, patent, mali patent i topografija integrisanih kola, u skladu sa zakonom;

2)      nosilac prava je izvorni sticalac prava intelektualne svojine ili njegov pravni sledbenik, uključujući i profesionalna udruženja, odnosno organizacije i organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u skladu sa zakonom;

3)      roba kojom se povređuju prava intelektualne svojine jeste naročito: (1)piratski primerak autorskog dela ili predmeta srodnog prava, uključujući i računarske programe; (2) roba sa krivotvorenim žigom; (3) roba sa krivotvorenim dizajnom; (4) roba kojom se povređuje patent ili mali patent; (5) roba kojom se povređuje pravo na topografiju integrisanog kola; (6) roba koja je prevashodno projektovana, napravljena, prilagođena ili je njena svrha da omogući izbegavanje, zaobilaženje ili uklanjanje tehnološke mere, uređaja ili njegovog sastavnog dela čija je svrha da spreči ili ograniči pojedine radnje u odnosu na predmet zaštite a koje nosilac prava nije odobrio;

4)      piratski primerak autorskog dela ili predmeta srodnog prava, uključujući i računarske programe, jeste primerak zaštićenog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno roba koja sadrži zaštićeno autorsko delo ili predmet srodnog prava, koja je izrađena bez saglasnosti nosioca prava;

5)      roba sa krivotvorenim žigom jeste: (1) proizvod koji je bez ovlašćenja obeležen znakom koji je istovetan ili se suštinski ne razlikuje od žiga registrovanog u vezi sa istim ili sličnim proizvodom, uključujući i proizvod koji nije obeležen krivotvorenim žigom a nalazi se u pakovanju obeleženom takvim žigom; (2)pakovanje, etiketa, nalepnica, uputstvo za upotrebu, garantni list ili drugi predmet koji sadrži znak identičan ili koji se suštinski ne razlikuje od žiga registrovanog u vezi sa istim ili sličnim proizvodom, bilo da su taj predmet i proizvod predstavljeni zajedno ili odvojeno;

6)      roba sa krivotvorenim dizajnom jeste proizvod izrađen bez ovlašćenja nosioca prava, koji sadrži dizajn istovetan sa dizajnom registrovanim za takav proizvod ili koji se suštinski ne razlikuje od registrovanog dizajna za isti ili sličan proizvod;

7)      roba kojom se povređuje patent jeste proizvod istovetan sa proizvodom koji je proizveden na osnovu patentiranog pronalaska, odnosno proizvod izrađen neposrednom primenom patentiranog procesa, koji je proizveden bez ovlašćenja nosioca prava;

8)      sredstvo za izbegavanje zaštite jeste svako sredstvo, proizvod, komponenta, odnosno deo proizvoda koji je prevashodno napravljen ili prilagođen sa ciljem da omogući zaobilaženje efikasne tehnološke mere;

9)      efikasna tehnološka mera jeste tehnološki postupak, sredstvo, proizvod, komponenta, odnosno deo kojim se kontroliše pristup zaštićenom autorskom delu ili predmetu srodnog prava ili kojim se sprečava njihovo neovlašćeno korišćenje, odnosno kojim se omogućava otkrivanje krivotvotvorenog žiga ili piratskog primerka autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava;

10)      emitovanje je javno saopštavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava žičnim ili bežičnim prenosom elektromagnetnih, električnih ili drugih signala na daljinu (zemaljska radio-difuzija, satelitska radio-difuzija i kablovska difuzija);

11)      emiter je fizičko ili pravno lice registrovano za delatnosti proizvodnje i emitovanja radio ili televizijskog programa, kome je izdata dozvola za emitovanje programa, u skladu s zakonom.

Nadležni organi

Član 6.

U smislu ovog zakona, nadležni organi jesu:

1)      ministarstvo nadležno za poslove trgovine, turizma i usluga, preko tržišne inspekcije i turističke inspekcije;

2)      ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, preko zdravstvene inspekcije i sanitarne inspekcije;

3)      ministarstvo nadležno za poslove urbanizma i građevinarstva, preko urbanističke inspekcije i građevinske inspekcije;

4)      ministarstvo nadležno za poslove finansija, preko poreskih inspektora i poreske policije;

5)   ministarstvo nadležno za poslove prosvete i sporta preko prosvetne inspekcije;

6)   ministarstvo nadležno za nauku i tehnološki razvoj preko    inspekcije;

7)   Republička radiodifuzna agencija.


II. OVLAŠĆENjA NADLEŽNIH ORGANA

Obim ovlašćenja

Član 7.

(1)      Ministarstvo nadležno za poslove trgovine, turizma i usluga, preko tržišne inspekcije vrši inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom robe kojom se povređuju prava intelektualne svojine (žig, dizajn, patent, mali patent, geografska oznaka porekla, topografija integrisanog kola, autorska i srodna prava), kao i nadzor nad proizvodnjom i prometom robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom.

(2)      Ministarstvo nadležno za poslove trgovine, turizma i usluga, preko turističke inspekcije vrši inspekcijski nadzor nad pružanjem usluga kojima se povređuju prava intelektualne svojine u oblasti turizma i ugostiteljstva, a naročito zloupotrebom uslužnog žiga, kao i korišćenjem autorskih i srodnih prava bez regulisanja obaveze plaćanja naknade za korišćenje tih prava u skladu sa zakonom kojim se uređuje kolektivna zaštita autorskog i srodnih prava.

Član 13.

Republička radiodifuzna agencija vrši nadzor nad radom emitera ako se neovlašćenim emitovanjem, odnosno reemitovanjem zaštićenog dela povređuje autorsko, odnosno srodno pravo.

Način vršenja ovlašćenja

Član 14.

(1)      Nadležni organ, po službenoj dužnosti ili na zahtev nosioca prava, preduzima radnje i donosi akte u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje nadležnost tog organa u vršenju inspekcijskog nadzora u oblastima za koje je taj organ obrazovan, odnosno zakonom kojim se uređuje radiodifuzija.

Član 42.

(1)      Novčanom kaznom od 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje, u svojstvu korisnika autorskog dela ili predmeta srodnog prava, ne izvršava ili ne izvršava u propisanom roku, obavezu dostavljanja organizaciji za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava podataka koji su relevantni za obračun naknade koja se prema tarifi organizacije plaća.

(2)      Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 100.000 dinara.

(3)      Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 500.000 dinara.


© 2009 OFPS
powered by Webcentric