Dostupno samo clanovima organizacije


Prijava fonograma putem elektronske pošte

Sa početkom primene izmenjenog i dopunjenog Pravilnika o prijavi fonograma i rešavanju spornih i dupliranih fonograma, od 15.09.2017. godine, prijavu fonograma možete izvršiti i putem elektronske pošte na, za to posebno određenu, adresu elektronske pošte koja je objavlјena na internet stranici organizacije OFPS. Prijave dostavlјene na bilo koju drugu adresu neće biti uvažene.

Ukoliko se prijava dostavlјa elektronski, obrasci iz člana 4. stav 4. Plana raspodele se dostavlјaju putem elektronske pošte, skenirani, nakon što su prethodno popunjeni, pečatirani  i potpisani od strane ovlašćenog lica, uz dostavlјanje excel tabele u propisanom obliku.

Prilikom prijave domaćeg fonograma, podnosilac prijave je dužan da dostavi dokaz o posedovanju prava na naknadu za fonograme koje prijavlјuje, u smislu člana 13. Pravilnika o prijavi fonograma, kao i dokaz da je fonogram izdat. Navedeni dokazi prilikom prijave fonograma putem elektronske pošte dostavljaju se skenirani uz potvrdu sa podacima iz stava 1. ovog člana 16. Pravilnika (matični broj pravnog lica, ime i prezime ovlašćenog zakonskog zastupnika, izjavu zakonskog zastupnika da pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantuje da je fotokopija verna originalu, datum predaje dokumentacije, pečat pravnog lica i potpis zakonskog zastupnika), kojom potvrđuje da je dostavlјena skenirana dokumentacija verna originalu.

Adresa elektronske pošte za prijavu fonograma je prijavafonograma@ofps.org.rs.

 


© 2009 OFPS
powered by Webcentric